Godstogforetak må gi SJT opplysninger

Ulykken på Storebæltsbroen i Danmark setter søkelys på godstogvogner også i Norge.

Publisert: 16.01.2019   Endret: 16.01.2019

Statens jernbanetilsyn har bedt alle godstogforetak på det nasjonale nettet i Norge redegjøre for om de bruker godsvogner av typen som ble brukt da en semitrailer på et godstog traff et møtende passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark 2. januar i år.

SJT har gjort godstogforetakene oppmerksom på den danske tilsynsmyndighetens forbud mot all bruk av godsvogner som er beregnet for transport av semitrailer inntil foretakene har vist at sikkerheten er ivaretatt. Forbudet i Danmark er gitt fordi godsvognene kan utgjøre en risiko hvis semitraileren ikke sikres tilstrekkelig i låseanordningen på godsvognen.

Foretakene må redegjøre for om det er utført risikovurdering av følgende forhold:

  • innfesting og låseanordning på godsvogner
  • lastsikring i semitrailere eller containere
  • sikker togframføring ved ekstra belastninger forårsaket av sterk vind eller annet ekstremvær

Foretakene må også svare på om rutiner og interne bestemmelser og tiltak for lastsikring og kontroll av last er tilstrekkelige for at togframføringen kan vurderes som sikker.

SJT forventer at foretakene selv vurderer om det er nødvendig å justere interne bestemmelser for å unngå lignende hendelser som i Danmark.

Relevante hendelser i Norge

I Norge har det vært to hendelser på jernbanenettet med problemstillinger som har vært særlig relevante for ulykken på Storebæltsbroen.

I 2017 blåste en tom 25 fots vekselbeholder av et godstog ved Finneid bru syd for Fauske stasjon. I Havarikommisjonens granskningsrapport ble det fremmet to sikkerhetstilrådninger som Statens jernbanetilsyn følger opp:

  • Den ene tilrådningen er at infrastrukturforvalter Bane NOR SF er pålagt å utvide værberedskapen til også å omfatte varsel om sterk vind til alle jernbaneforetakene.
  • Den andre tilrådningen er at jernbaneforetakene er pålagt å innføre retningslinjer for å vurdere tiltak for sikker togframføring ved varsel fra Bane NOR om sterk vind.

I 2006 forårsaket en vogn på et godstog, lastet med blant annet en semihenger, nedrivning av kjøreledningen ved Ingedal stasjon på Østfoldbanen. Det viste seg at semihengeren på vognen var feilplassert på støttebukken. Støttebukken er innretningen som låser fast semihengeren til vognen.

Også etter denne hendelsen ble det i granskningsrapporten fremmet to sikkerhetstilrådninger som Statens jernbanetilsyn fulgte opp:

  • Den ene tilrådningen var at godstogforetaket ble pålagt å endre rutiner for kontroll/ettersyn av støttebukk.
  • Den andre tilrådningen var at hendelsen synliggjør mangler i videreføringen av sikkerhetsstyringen fra jernbaneselskapet til datterselskaper og kontraktører. Statens jernbanetilsyn burde fokusere spesielt på dette i sine revisjoner av jernbaneselskapene, inkludert trikk og T-bane.