Norsk jernbane i Europa-toppen

Europeisk ulykkesstatistikk viser at Norge kommer fjerde best ut av 27 land.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 02.09.2016

Norge er et av landene med færrest ulykker med død og alvorlig personskader i Europa – også når det justeres for antall kjørte togkilometer. Over en femårsperiode kommer Norge på fjerdeplass, rett etter Luxembourg, Storbritannia og Irland.

– Tallene tyder på at det foregår mye godt sikkerhetsarbeid på jernbanen i Norge. Som tilsyn har vi gjennom flere år merket at aktørene legger større vekt på sikkerhetsarbeidet, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Ifølge Reiersøl-Johnsen har jernbaneaktørene blitt mer bevisste og systematiske i sikkerhetsarbeidet. De har dessuten blitt flinkere til å dekke kravene i forskriftene samtidig som de tilpasser styringssystemet til sine egne behov. De fleste aktørene har også bedre oversikt over egne uønskede hendelser og tilløp til ulykker.

Storulykker

Risikoen for storulykker består av elementer som ikke nødvendigvis preger hverdagen.

– Innen jernbane vet vi at én ulykke kan få veldig store konsekvenser. Det er derfor viktig at aktørene ikke mister oppmerksomhetene på den underliggende risikoen for storulykker, selv om det skjer svært sjeldent, sier Reiersøl-Johnsen.

Få involverte

Det er flest «tredjepersoner» som omkommer i Norge, det vil si fotgjengere, bilister og syklister som befinner seg for eksempel på planoverganger. De siste ti årene har ingen passasjerer omkommet i togulykker i Norge.

I Norge har vi mye grisgrendte strøk, og muligens færre mennesker som krysser jernbanelinjer i bil eller til fots. Høy befolkningstetthet kan være en medvirkende årsak til at enkelte andre land har flere ulykker med tredjepersoner enn Norge.

Tallene er fra perioden 2010 til 2014. Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har samlet inn tallmaterialet fra hvert enkelt land. Byrået publiserer statistikk for 2015 mot slutten av 2016.

Globalt

Det er færre ulykker i EU enn i USA, Canada, Korea og Australia, viser en ny statistikk fra ERA. I statistikken er det kun Japan som har færre jernbaneulykker der mennesker omkommer enn EU, ifølge «Safety Performance Report 2016» fra ERA.  I rapporten kan du lese mer om europeisk jernbanestatistikk.

Les mer ulykkesstatistikk om tog, trikk og T-bane i Norge under «Jernbane» på tilsynets nettsider. Her ligger blant annet våre årlige sikkerhetsrapporter.

Forbedringsarbeid

– I løpet av de 20 årene SJT har eksistert har jernbaneaktørene blitt mer bevisste på å skape en god sikkerhetskultur. Aktørene har for eksempel har tatt mer hensyn til værforhold og risiko for ras. Flere virksomheter har dessuten gjort et godt arbeid når det gjelder beredskap. Det er spesielt viktig at infrastrukturforvalter har dette på plass, siden de er premissgivere for de andre aktørene på jernbanen, sier Reiersøl-Johnsen.