Frykter redusert tunnelsikkerhet

Statens jernbanetilsyn er kritisk til at Bane NOR bygger tunneler uten slokkevann og mekanisk ventilasjon.

Publisert: 29.08.2018   Endret: 29.08.2018

Bygging av nye tunneler var tema på et tilsynsmøte med Bane NOR 4. juli 2018.

– Bane NOR legger ikke godt nok til rette for nødetatenes arbeid i tunneler. Nye tunneler må legge til rette for nødetatenes innsats – og sikker evakuering av passasjerer – i tilfelle en brann skulle oppstå. Vi mener at Bane NORs nye praksis med å skulle bygge tunneler uten slokkevann og mekanisk ventilasjon vil redusere sikkerheten, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Les rapporten fra tilsynsmøte med Bane NOR.

I Norge har vi hatt fem branner i tog med alvorlig konsekvenser de siste ti årene.

– I en tunnel kan en brann få katastrofale følger for liv og helse. Det er ikke alltid mulig å kjøre et tog ut av en brennende tunnel, for eksempel dersom kjørestrømmen blir borte, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Eventuelle skadde ved en ulykke i en tunnel, samt eldre og funksjonshemmede, vil være avhengig av bistand til evakuering, og vil kun i begrenset omfang kunne gjennomføre selvredning. Statens jernbanetilsyn ber Bane NOR sannsynliggjøre at de også kan ivareta disse passasjerene.

Statens havarikommisjon for transport har gitt ut rapporter om en rekke hendelser og ulykker som gjelder brann- og røykutvikling på jernbanen i Norge.

Bakgrunn

Bane NOR har sikkerhetsgodkjenning for å drive forvaltning av infrastruktur på det nasjonale jernbanenettet. Virksomheten har etablert en intern prosjekteringsveileder for tunnelsikkerhet. Prosjekteringsveilederen legger blant annet opp til at det kan bygges nye jernbanetunneler uten mekanisk ventilasjon eller poster for uttak av slokkevann inne i tunnelene.

Direktoretat for samfunnssikkerhet og beredskap og SJT utarbeidet i 2017 sammen en veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler. Tilstrekkelig vannforsyning og ventilasjonskapasitet og -retning er ansett å være av betydning for å slokke brann og sikre røykkontroll.

SJT har mottatt bekymringsmeldinger fra lokale brannvesen knyttet til disse punktene i Bane NORs veiledning. Det uttrykkes i bekymringsmeldingene at manglende mekanisk ventilasjon og poster til slokkevann vil medføre at det etablerte sikkerhetsnivået i jernbanetunneler vil reduseres. SJT har også mottatt henvendelse fra KS Bedrift, beredskap, brann og redning som peker på de samme problemstillingene.