Forbudt å forskjellsbehandle

Private og offentlige tilbydere av tjenester i serviceanlegg for jernbanen plikter å behandle jernbaneforetak i Norge likt, ifølge ny jernbaneforskrift.

Publisert: 07.03.2017   Endret: 07.03.2017

Alle jernbaneforetak skal ha tilgang til serviceanlegg på samme vilkår, for eksempel godsterminaler, som her på Alnabru i Oslo. Foto: Terje Owrehagen, SJT @SJT

Tidligere var det i hovedsak infrastrukturforvalteren Jernbaneverket (nå Bane NOR) som hadde plikt til å gi alle jernbaneforetak tilgang til tjenester ved sine serviceanlegg. Fra 2017 er regelverket strengere. Nå plikter den som driver serviceanlegg å yte tjenester til alle jernbaneforetak som ber om det.

Den som driver serviceanlegget kan kun avslå anmodninger hvis det finnes såkalte levedyktige alternativer jernbaneforetakene kan benytte til å få utført samme type tjenester på økonomisk akseptable vilkår. Den som driver serviceanlegget har imidlertid ingen plikt til å investere i anlegg eller utstyr for å kunne imøtekomme anmodninger.

Tilrettelegging for konkurranse

Hensikten med reglene er å legge til rette for sunn konkurranse i jernbanemarkedene gjennom å sikre alle foretak tilgang til nødvendige jernbanerelaterte tjenester på ikke-diskriminerende vilkår. Slik tilgang kan bidra til å gjøre det enklere å etablere seg i markedet, særlig for nye og mindre foretak. Konkurranse er ikke et mål i seg selv. Det er et verktøy for å oppnå målet om et effektivt jernbanetransportmarked for brukerne og samfunnet som helhet.

Hva er serviceanlegg?

Serviceanlegg er nødvendige for å få markedene for jernbanetransport til å fungere. Anleggene kan omfatte blant annet passasjerstasjoner, vedlikeholdsanlegg, godsterminaler og havneanlegg tilknyttet jernbane. Tjenester inkluderer lasting og lossing av gods, skifting og hensetting av tog, informasjons- og billettjenester, vedlikehold og påfylling av drivstoff.

Klage til Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåkingsorgan for jernbanen. Et jernbaneforetak kan klage til SJT ved avslag på en anmodning om tjenester hvis foretaket mener avslaget er urimelig eller diskriminerende. Tilsynet har myndighet til for eksempel å pålegge operatøren av et serviceanlegg å gi klageren tilgang til et anlegg eller å endre pris og andre vilkår.

Operatører av serviceanlegg som også utfører transporttjenester, og som har en dominerende stilling i det nasjonale transportmarkedet anlegget brukes til, er pålagt ekstra strenge krav ved avslag på anmodninger.

EU-tilpasning

Den nye jernbaneforskriften er i stor grad basert på forventet EØS-regelverk. Forskriften innebærer en tilpasning til Norges fremtidige internasjonale forpliktelser.

I EU jobbes det med å utarbeide et mer detaljert regelverk som vil utfylle dagens regler om serviceanlegg. Regelverket vil trolig gjennomføres i norsk rett i de nærmeste årene.