Flere ulykker på jernbanen

13 jernbaneulykker er bekreftet på jernbanenettet de første åtte månedene i 2017, mot 10 i samme periode året før.

Publisert: 20.11.2017   Endret: 21.11.2017

13 jernbaneulykker* er foreløpig status for første og andre tertial i år. Ytterligere fem ulykker utredes, så totaltallet kan bli høyere. Tre personer døde i de 13 ulykkene – to på planovergang og én ved påkjørsel i sporet. Én ansatt på jernbanen er rapportert alvorlig skadd, men ingen passasjerer. Gjennomsnittet for de siste fem årene er 0,6 alvorlig skadde passasjerer årlig.

Ingen av jernbaneulykkene hittil i år er knyttet til klimaforhold, mot én ulykke i samme periode året før.

Flere hendelser

Totalt antall rapporter om hendelser på jernbanenettet har økt noe – fra 16.800 i første og andre tertial i fjor til 17.600 i samme periode i år. Tallet omfatter ulykkene nevnt over pluss hendelser og tilløp til hendelser. Økningen i første og andre tertial 2017 skyldes blant annet flere rapporter om fare for sammenstøt med personer i sporet.

SJT har også fått innrapportert flere hendelser med nedriving av kontaktledning og avsporinger.

Hendelser med signal som faller i stopp økte fra cirka 450 til cirka 650. Økningen skyldes flere feil og mangler ved infrastruktur.


*En jernbaneulykke er en hendelse som enten forårsaker død eller alvorlig personskade, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser.