Flere ulykker på jernbanen

20 jernbaneulykker inntraff på jernbanenettet i 2017, viser foreløpige tall fra Statens jernbanetilsyn (SJT).

Publisert: 16.03.2018   Endret: 16.03.2018

20 jernbaneulykker er foreløpig status for 2017, mot 18 i 2016. Ytterligere tre ulykker utredes, så totaltallet for 2017 kan bli høyere. Tre personer døde i ulykkene – to på planovergang og én ved påkjørsel i sporet. Ingen ansatte og ingen passasjerer på jernbanen er rapportert alvorlig skadd i fjor. Stopp i trafikken over seks timer dominerer konsekvensen av ulykkene, ikke materielle skader eller personskader.

Statistikken viser mye av de samme utfordringer som foregående år: klima, beredskap, arbeid i og ved spor og bruk av leverandører. Disse forholdene har vært gjenstand for tilsyn. Utfordringene knyttet til arbeid i og ved spor har sammenheng med sikkerhetsavvik i forbindelse med bruk av leverandører.

Også flere hendelser på jernbanen

Totalt antall rapporter om hendelser på jernbanenettet var cirka 19.500 i 2017, mot 18.000 i 2016. Tallet omfatter ulykkene nevnt over pluss hendelser og tilløp til hendelser. Økningen i antall rapporter om hendelser har skjedd innen flere kategorier, blant annet lastkontroll før avgang. SJT intensiverte også kontrollen av lastsikring i 2017.

Flere omkomne og skadde på trikk og T-bane

Kategorien «sporvogn/trikk» i SJTs statistikk består av Trikken i Oslo, Bybanen i Bergen og Gråkallbanen i Trondheim. I 2017 omkom én person i trikkeulykke, samme antall som i 2016. Seks personer ble alvorlig skadd i 2017, mot fem i 2016.

T-banen i Oslo hadde én dødsulykke i 2017, mot 0 året før. To personer ble alvorlig skadd i 2017, mot én året før.

Drøyt 3.700 hendelser er rapportert for trikk og T-bane, som er en liten økning fra 2016. Fortsatt domineres statistikken av handlinger fra personer som ikke er personell eller passasjerer, og ferdsel i spor og på planoverganger.