Flere ulykker med trikk i 2016

Statens jernbanetilsyn (SJT) fikk innrapportert ti ulykker med sporvogn og trikk i 2016, mot åtte året før.

Publisert: 29.06.2017   Endret: 29.06.2017

Sporvogn og trikk omfatter Trikken i Oslo, Bybanen i Bergen og Gråkallbanen i Trondheim. Åtte personer ble alvorlig skadet i de innrapporterte ulykkene i 2016, mot sju personer i 2015. Det er SJTs sikkerhetsrapport for jernbane 2016 som viser dette.

Definisjonen på en ulykke

Virksomhetene SJT fører tilsyn med sender årlig inn en oversikt over jernbaneulykker. Som på jernbanenettet er ulykker med sporvogn og trikk definert som jernbaneulykker. Slike ulykker har større skadeomfang enn hendelser og alvorlige hendelser. Med jernbaneulykke menes en hendelse som enten forårsaker død eller alvorlig personskade, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser.

Blandet trafikk

Nesten 70 prosent av hendelser som rapporteres for sporvogn og trikk har sammenheng med at disse fremkomstmidlene fremføres i blandet trafikk, altså der andre typer kjøretøy også ferdes. Hendelser det rapporteres mest av er sammenstøt med motorkjøretøy (buss, varebil, lastebil og taxi). For de mest alvorlige hendelsene er det sammenstøt med person som dominerer.

Jernbanenett og T-bane

På jernbanenettet skjedde 18 ulykker i 2016 – like mange som i 2015. Tre personer er bekreftet omkommet. Hendelsestypen som forårsaket flest ulykker var riving av kontaktledning.
T-banen hadde én hendelse i 2016 som ble klassifisert som jernbaneulykke, mot to året før. Én person ble skadet i ulykken.

Flere rapporterte hendelser

I 2016 fikk SJT rapportert inn i alt 31.500 hendelser fra jernbanevirksomhetene, som også omfatter T-bane, sporvogn og trikk. Antallet innrapporterte hendelser har forandret seg lite de siste tre årene.

– Vi er tilfreds med at antall rapporterte saker fra virksomhetene ligger på et stabilt høyt nivå. Rapportene er viktige i virksomhetenes forebyggende sikkerhetsarbeid. I tillegg gir det oss i SJT verdifull statistikk som brukes systematisk til å følge opp virksomhetene og planlegge tilsyn, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.