Flere kjørte mot «rødt lys»

I 2018 var det flere uregelmessige passeringer av stoppsignal på jernbanen enn gjennomsnittlig for perioden 2008-2017.

Publisert: 29.05.2019   Endret: 29.05.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) fikk innrapportert 168 såkalte PASS-hendelser fra jernbanevirksomhetene i 2018, viser sikkerhetsrapporten for 2018. Gjennomsnittet for perioden 2008-2017 var 132 PASS-hendelser. En PASS-hendelse betyr at et tog kjører lenger enn tillatt. Forbipassering av stoppsignal kan i verste fall føre til sammenstøt mellom tog. Det var ingen jernbaneulykker i 2018 som var klassifisert som sammenstøt mellom tog.

Omtrent halvparten av PASS-hendelsene i 2018 skjedde i forbindelse med togfremføring. Den andre halvparten skjedde ved anleggsarbeid og skifting. Skifting vil si at vogner flyttes inne på terminaler. Ingen personskader er rapportert.

Ulykker i 2018

SJT har fått innrapportert 25 jernbaneulykker på det nasjonale jernbanenettet i 2018, mot 20 i 2017. 25 ulykker er litt over snittet for antall ulykker på det nasjonale jernbanenettet de siste årene. To av ulykkene var sammenstøt med person, hvorav to personer omkom i én av ulykkene, og én person falt mellom plattform og tog.

15 av jernbaneulykkene i 2018 involverte persontog, seks involverte godstog, tre inntraff under skifting og én involverte tomtog. 12 av ulykkene var sammenstøt med gjenstand, og ti av disse var nedriving av kontaktledning.

Videre skjedde fem avsporinger, hvorav tre under skifting; tre planovergangsulykker, hvorav to var sammenstøt mellom tog og tyngre kjøretøy (én var på planovergang med veisikringsanlegg og den andre var på en planovergang uten veisikringsanlegg); to ulykker var brann ved spor som førte til store forsinkelser på strekningen og en ulykke skjedde i forbindelse med av- og påstigning.

Les mer i sikkerhetsrapporten for 2018.