Flere jernbaneulykker i sommer

I perioden mai til august 2018 fikk Statens jernbanetilsyn rapporter om åtte jernbaneulykker, mot seks i samme periode året før.

Publisert: 14.09.2018   Endret: 14.09.2018

I tillegg til de åtte bekreftede jernbaneulykkene, er 11 ulykker til nærmere vurdering. Totalt antall jernbaneulykker i perioden kan dermed bli høyere. Én person ble alvorlig skadet i de åtte ulykkene.

Årsaker til jernbaneulykkene

  • Fem av de åtte ulykkene er sammenstøt med gjenstand, hovedsakelig nedriving av kjøreledning med stans i togtrafikken på over seks timer.
  • To av de åtte ulykkene skyldes brann langs jernbanesporet, blant annet de omfattende brannene på Gjøvikbanen i juli. Statens jernbanetilsyn sendte i denne perioden brev til jernbanevirksomhetene for å få rede på hvordan de arbeidet med å begrense faren for at gnister fra tog fører til brann.
  • Den siste av de åtte ulykkene skyldes avsporing i forbindelse med skifting – det vil si under flytting av jernbanemateriell inne på et stasjonsområde eller på et sidespor, ikke i ordinær trafikk.

Solslyng

Høye temperaturer over lang tid i sommer førte til mer solslyng enn vanlig på jernbanen. Solslyng resulterte ikke i ulykker, men tog måtte kjøre med nedsatt hastighet, og strekninger ble stengt i perioder.

Rapportering av hendelser øker

Virksomhetene arbeider systematisk med å fange opp så mange hendelser som mulig. Stadig flere hendelser rapporteres til Statens jernbanetilsyn. For virksomhetene er det viktig at alle hendelser rapporteres hvis de kan ha betydning for sikkerheten. Hendelsene gir informasjon virksomhetene kan styre etter i sitt forebyggende sikkerhetsarbeid.

Flere ulykker med trikk og T-bane

For trikk og T-bane er det rapportert fem jernbaneulykker i perioden mai til august, med to alvorlig skadde personer. I samme periode i fjor inntraff to ulykker, der én person omkom og én ble alvorlig skadd.

Se også statistikk for de fire første månedene i 2018:

Flere avsporinger på jernbanen