Flere hendelser rapportert på jernbanen

Cirka 22.000 hendelser ble rapportert i 2018, mot 19.500 i 2017.

Publisert: 05.02.2019   Endret: 05.02.2019

Økningen i rapporterte hendelser til Statens jernbanetilsyn er ikke nødvendigvis et uttrykk for at det oppstår flere uønskede hendelser, men at virksomhetene blir stadig mer observante og systematiske i sitt arbeid med sikkerhet. Økningen i antall rapporter har skjedd innen flere kategorier, blant annet avsporing og lastkontroll før avgang. En uvanlig varm sommer førte til mye innrapportering av solslyng, men ingen av disse hendelsene ble klassifisert som ulykker.

Fem omkomne på jernbanenettet

Fem personer omkom på jernbanenettet i 2018, mot tre personer i 2017. Tre av de fem personene i 2018 omkom ved påkjørsel i sporet, én omkom på planovergang og én i av- og påstigningsulykke. Sistnevnte er første omkomne passasjerer på jernbanen de siste 12 årene. (Se Havarikommisjonens rapport om hendelsen.) Én person ble alvorlig skadd ved påkjørsel på planovergang.

For ulykker som forårsaker alvorlig skade og død, er den typiske situasjonen at en person eller et kjøretøy befinner seg i sporet eller på en planovergang.

25 jernbaneulykker i 2018

25 jernbaneulykker er foreløpig status for 2018, mot 20 i 2017. Ytterligere seks ulykker utredes, så totaltallet for 2018 kan bli høyere. En hendelse som medfører stans i trafikken i mer enn seks timer, defineres som jernbaneulykke. En hyppig årsak til ulykker er for eksempel nedriving av kjøreledning. Flesteparten av de 25 ulykkene er slike hendelser, ikke materielle skader eller personskader.

Totalt innrapporterte hendelser i 2018 viser mye av de samme utfordringer som foregående år. Hendelsene er knyttet til beredskap, arbeid i og ved spor, klimatiske forhold og bruk av leverandører. Disse forholdene har vært gjenstand for tilsyn. Utfordringene knyttet til arbeid i og ved spor har sammenheng med sikkerhetsavvik i forbindelse med bruk av leverandører.

Ingen omkomne på trikk og T-bane

Kategorien «sporvogn/trikk» i SJTs statistikk består av Trikken i Oslo, Bybanen i Bergen og Gråkallbanen i Trondheim. I 2018 var det fire trikkeulykker, mot seks ulykker i 2017. Tre av ulykkene i 2018 skyldtes stans i trafikken i over seks timer. I den fjerde ulykken var årsaken én alvorlig skadd passasjer.

På T-banen var det fem ulykker i 2018, med i alt tre alvorlig skadde passasjerer. I 2017 var det tre ulykker, der i alt én person omkom og to ble alvorlig skadet.

Cirka 3.900 hendelser er rapportert for trikk og T-bane i 2018, mot cirka 4.000 i 2017. Fortsatt domineres statistikken av risiko knyttet til tre forhold:

  • ferdsel i spor
  • ferdsel på planoverganger
  • handlinger fra personer som ikke er personell eller passasjerer