Flere avsporinger på jernbanen

I årets fire første måneder skjedde 43 avsporinger på jernbanen, mot 26 i samme periode året før, viser tall fra Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 31.05.2018   Endret: 31.05.2018

31 av de 43 avsporingene skjedde i forbindelse med skifting. Det vil si under flytting av jernbanemateriell inne på et stasjonsområde eller på et sidespor, ikke i ordinær trafikk. Avsporingene ved skifting skyldes for eksempel at sporveksel ikke ligger på plass, at toget kjører på en sporsperre eller at vann eller is i sporet fører til at toget mister evnen til å følge sporet.

Om lag halvparten av avsporingene skyldes den snørike vinteren, med is som har bygd seg opp og snø som har pakket seg hardt sammen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med avsporing.

Flere sammenstøt med gjenstand

I de fire første månedene i 2018 var det 115 sammenstøt mellom tog i trafikk og gjenstand. Det høyeste antallet i den samme perioden de fire foregående årene er 100. Sammenstøtene har sammenheng med nedbør: trær som har falt ned, istapper som har løsnet, snøras på toglinjen som toget kjører gjennom, eller at toget blir stående fast i store snømengder. Fire av de 115 sammenstøtene er kategorisert som jernbaneulykker, nærmere bestemt nedriving av kjøreledning med stans i trafikken på over seks timer.

Åtte jernbaneulykker

I årets fire første måneder er det rapportert åtte jernbaneulykker, mot seks i samme periode året før. I tillegg kommer sju ulykker som er til nærmere vurdering.

For årets fire første måneder er det rapportert én omkommet passasjer, den første på jernbanen i Norge siden 2005. Ulykken skjedde i forbindelse med påstigning av tog, og personen skal ha falt mellom plattformen og toget. Det er også rapportert en jernbaneulykke med to omkomne som følge av sammenstøt med tog.

Mer rapportering fra virksomhetene

Statens jernbanetilsyn har fått 11 prosent flere innrapporterte hendelser fra jernbanevirksomhetene i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i 2017. Mye av økningen skyldes særlig to forhold: flere rapporter om forhold som avdekkes ved kontroll av last før avgang med godstog, og forhold ved planovergang.

Det har vært én jernbaneulykke på planovergang – et sammenstøt mellom tyngre kjøretøy og persontog. Ingen personer er blitt alvorlig skadet som følge av ulykker. Den eneste hendelsestypen som er rapportert betydelig mindre enn i samme periode året før er tilløp til sammenstøt med person i spor. En stor andel av de rapporterte hendelsene skyldes vinterforhold.

Trikk og T-bane på samme nivå

For trikk og T-bane er det rapportert én jernbaneulykke i årets fire første måneder, mot to jernbaneulykker i samme periode i 2017. Det er rapportert én alvorlig skadd passasjer, en ulykke som skjedde i forbindelse med av- og påstigning.