Fire høringer innen markedsovervåking på jernbane

Statens jernbanetilsyn har sendt ut høringsutkast for fire forskrifter som gjelder SERA-direktivet og markedspilaren i den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 30.04.2021   Endret: 30.04.2021

De fire høringene omhandler:

  • forskrift om fastsettelse av fremgangsmåten og kriterier for vurdering av økonomisk likevekt
  • forskrift om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger
  • forskrift om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet
  • forskrift om medlemsstatenes rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet

Samferdselsdepartementet har bedt oss i Statens jernbanetilsyn om å forberede gjennomføring i norsk rett av flere EU-rettsakter som gir utfyllende bestemmelser til jernbaneloven og jernbaneforskriften. Forskriftsutkastene som er sendt på høring er et ledd i dette arbeidet. Forskriftene gjennomfører forordninger fra EU «som de er». Høringene er derfor først og fremst en orientering om regelverket som kommer. Forskriftene planlegges gjennomført i forbindelse med den fjerde jernbanepakken.

Kort om innholdet i forskriftene

Forskrift om fastsettelse av fremgangsmåten og kriterier for vurdering av økonomisk likevekt

Den fjerde jernbanepakken åpner for at alle jernbaneforetak i utgangspunktet skal få tilgang til jernbanenettet for å etablere kommersielle persontransporttjenester. Nasjonale myndigheter vil likevel kunne begrense denne muligheten hvis den nye tjenesten vil skade den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting på jernbanen. Forskriften gjennomfører prosessuelle sakbehandlingsregler og kriterier for den økonomiske likevektsvurderingen.

Forskrift om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

Formålet med reglene er å legge til rette for å redusere støy fra jernbanesektoren. Dette skjer ved at infrastrukturforvalteren får mulighet til å gi incentiver til å skifte ut bremseklosser av jern med bremseklosser av kompositt. I tillegg etableres det et juridisk rammeverk for å refundere kostnadene knyttet til disse utskiftningene.

Forskrift om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet

Infrastrukturforvalteren kan stille krav til søkere om ruter for å sikre at de kan få innfridd forventningene om fremtidige inntekter og utnytting av infrastrukturen. Forskriften gjennomfører regler om kriteriene som infrastrukturforvalter må rette seg etter hvis slike krav skal stilles.

Forskrift om medlemsstatenes rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet

EUs medlemsstater skal årlig rapportere data til EU-kommisjonen om bruk av jernbanenettet og utviklingen med hensyn til rammevilkårene for jernbanesektoren. Forskriften gjennomfører regler som fastsetter nærmere innhold og format for data som skal sendes til EU-kommisjonen. Vi rapporterer allerede slike data til EU-kommisjonen etter instruks fra Samferdselsdepartementet, så forskriften innebærer ingen realitetsendring.

Se høringsbrev, høringsnotat og utkast for de fire forskriftene.

Flere forordninger skal gjennomføres

I tillegg til forskriftene som nå er sendt på høring, skal vi også gjennomføre disse forordningene i forbindelse med den fjerde jernbanepakken:

  • (EU) 2015/909 om beregning av direkte kostnader
  • (EU) 2016/545 om prosedyrer og kriterier vedrørende rammeavtaler for tildeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
  • (EU) 2017/2177 om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

Disse forordningene er sendt på høring tidligere, og skal etter planen gjennomføres «som de er».