EU-kommisjonens sjette rapport om jernbanemarkedet i EU/EØS

Rapporten inneholder statistikk om Norge som aktørene har rapportert til Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 04.03.2019   Endret: 04.03.2019

EU-kommisjonen har gitt ut sin sjette rapport om utviklingen i det europeiske jernbanemarkedet. EU-kommisjonen har også publisert et lengre underlagsdokument til rapporten. Dokumentet viser mer detaljert informasjon om jernbanemarkedet.

Norske data i rapporten er samlet inn av Statens jernbanetilsyn (SJT) på vegne av Samferdselsdepartementet. SJT fikk høsten 2017 i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen. Rapporteringen gjøres i henhold til forordning (EU) 2015/1100. Relevante aktører i det norske jernbanemarkedet rapporterte markedsdata til SJT første gang i 2017.

Les EU-kommisjonens nyhetssak om rapporten.

Resultater om Norge i rapporten

Infrastrukturavgifter
Norge rapporterte de laveste gjennomsnittsavgiftene i EU/EØS-området for bruk av jernbaneinfrastruktur per kjørte togkilometer for persontransport og de nest laveste for godstransport i 2016.1

Statlig kjøp
Staten utbetaler offentlige midler til virksomheter knyttet til å yte transporttjenester med jernbane som en offentlig tjeneste. EU-kommisjonens rapport viser at tilbyderne av offentlig persontransport på det norske markedet fikk tilført cirka ni euro pr. kjørte togkilometer i 2016. Samtidig viser rapporten at tilbyderne av offentlig persontransport i Norge fikk over 60 prosent av inntektene sine fra billettinntekter.2 Tallene kan tyde på at det er relativt dyrt å kjøre tog i Norge både for brukerne og skattebetalerne.

Andelen gods som transporteres med jernbane
I rapporten fremkommer det at andelen gods som transporteres med jernbane falt i Norge i løpet av perioden 2011-2016 sammenlignet med veitransport. Dette samsvarer med resten av Europa. I 2016 var andelen gods som ble transportert med jernbane i Norge 13 prosent.3


1Dette fremkommer henholdsvis av figur 7 og 8 i hovedrapporten.
2Dette fremkommer henholdsvis av figur 15 og 16 i hovedrapporten.
3Dette fremkommer av figur 6 i hovedrapporten.