Etablering av kommersiell persontransport

EU-kommisjonen har sendt ut på høring utkast til ny forordning om betingelser for å etablere kommersielle persontransporttjenester på nasjonale strekninger. Frist for innspill er 18. mai.

Publisert: 30.04.2018   Endret: 30.04.2018

EUs fjerde jernbanepakke skal blant annet åpne for konkurranse om nasjonal persontransport med jernbane. Alle jernbaneforetak skal kunne etablere kommersiell (open access) persontransport på nasjonale strekninger. Dette er persontransport som ikke er underlagt en kontrakt om offentlig tjenesteytelse. Denne adgangen til å etablere seg finnes allerede i dag for kommersiell internasjonal persontransport.

Test av økonomisk likevekt

Medlemslandene kan bare nekte et jernbaneforetak å etablere eller vesentlig utvide kommersiell persontransport hvis den kommersielle tjenesten vil skade den økonomiske likevekten i en offentlig tjenestekontrakt om persontransport.

Landene kan imidlertid godta en kommersiell etablering eller utvidelse selv om etableringen vil føre til at den økonomiske likevekten i en offentlig tjenestekontrakt skades.

Vurderingen av økonomisk likevekt i en offentlig tjenestekontrakt skal foretas av det nasjonale markedsovervåkingsorganet for jernbane. I Norge er denne rollen tillagt Statens jernbanetilsyn.

Temaer i ny forordning

Den nye forordningen som er under arbeid omfatter blant annet disse temaene:

  • Plikt til å notifisere en planlagt etablering/utvidelse av kommersiell persontransport
  • Hvem som kan anmode om en økonomisk likevektsvurdering
  • Frist for å anmode om at markedsovervåkingsorganet skal vurdere økonomisk likevekt
  • Hvilke opplysninger de relevante partene skal legge frem
  • Regler og kriterier for å gjennomføre test av økonomisk likevekt

Les utkastet til forordning og gi innspill i høringen.