ERA innfører gebyrer

ERA (det europeiske jernbanebyrået) innfører gebyrer og avgifter for å behandle søknader om sikkerhetssertifikater, signalsystemer og tillatelser knyttet til kjøretøy. EUs gebyrordning trer i kraft 16. juni 2019, som en del av den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 24.05.2018   Endret: 24.05.2018

Aktørene på det nasjonale jernbanenettet i Norge må betale gebyrer og avgifter til ERA dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Les mer om den fjerde jernbanepakken.

ERA innfører gebyrer for enkelte søknader om sikkerhetssertifikater og delsystemet styring, kontroll og signal (ERTMS) og tillatelser knyttet til kjøretøy. Søknadene skal sendes i nettportalen kalt one-stop shop (OSS).

Det er søkeren som ilegges gebyr og avgift av ERA. Timeprisen er i utgangspunktet satt til 130 euro, men vil kunne endres over tid.

Følgende søknader gebyrlegges av ERA:

  1. Søknad om felles sikkerhetssertifikat
  2. Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning. Begrepet «søknad om tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning» erstatter «søknad om tillatelse til å ta i bruk et kjøretøy» fra juni 2019
  3. Søknad om typetillatelse for kjøretøy. ERA forventer at det i større grad vil bli produsenter som søker om typetillatelse
  4. Søknad om å få godkjent kravspesifikasjonene før anskaffelse i prosjekter der delsystemet styring, kontroll og signal (ERTMS) skal bygges ut

Følgende tilfeller gebyrlegges ikke av ERA:

For søknader om sikkerhetssertifikat og kjøretøy (punkt 1, 2 og 3 ovenfor) gjelder følgende: Hvis bruksområdet er begrenset til det enkelte land, kan søker anmode om at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utfører saksbehandlingen.

For søknader om ERTMS (punkt 4) kan søker be om en vurdering av søknaden fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i forkant av eventuell innsending av søknaden i OSS. Denne vurderingen vil ikke være bindende for noen av partene, og vil kun være veiledende.

Midlertidige tillatelser for prøving på jernbanenettet, jamfør samtrafikkdirektivet, gebyrlegges ikke av ERA.

Grunnlaget for gebyr

ERA skal ha full dekning for sine kostnader knyttet til søknadsbehandlingen. Til de fire gebyrbelagte søknadene utgjør følgende punkter grunnlaget for utregning av gebyr:

  • saksbehandling av søknadene
  • utregning av kostnadsestimater for saksbehandlingen
  • søknader som trekkes tilbake av søker
  • ved endring av vedtak fra ERA
  • ERA kan også kreve gebyr for tilfeller hvor en tillatelse tilbakekalles som følge av innehavers manglende etterlevelse av de forhold en tillatelse omhandler

Forutsigbarhet for virksomhetene

Virksomhetene kan til enhver tid anmode om et ikke-bindende kostnadsestimat for en potensiell søknad. Dette estimatet skal inneholde alle summer tilhørende gebyrer og avgifter som vil inngå i den aktuelle saksbehandlingen i ERA. Faktureringstidspunkt skal også fremgå av dette estimatet.

For små og mellomstore virksomheter vil det være mulig å søke om delbetalinger og betalingsutsettelse. Små og middels store virksomheter defineres som de som har inntil 250 ansatte og årlig omsetning lavere enn 50 millioner euro, eller årlig overskudd på under 43 millioner euro.

SJT ba tidligere i år om kommentarer til forslaget, spesielt de økonomiske og administrative konsekvensene.