Endringer i forskrifter fra nyttår

Flere forskrifter for jernbanesektoren ble endret 1. januar 2017.

Publisert: 22.12.2016   Endret: 22.12.2016

Helsekravforskriften

SJT har over tid fått tilbakemeldinger fra jernbanevirksomhetene om at bestemmelsene i helsekravforskriften er for strenge. I tillegg har unntaksregelen blitt praktisert ofte fordi kravene har vært absolutte. Dette har vært arbeidskrevende for både SJT og virksomhetene. Endringen gjør også at norsk og europeisk regelverk i større grad harmoniseres.

Helsekravforskriften er opphevet som følge av endringene. Helsekrav for de ulike gruppene forskriften dekket, er lagt inn i henholdsvis krav-, sidespor- og museumsbaneforskriften. For ombordpersonell og operativt personell er bestemmelsene tatt inn i togframføringsforskriften.

Togframførings- og ERTMS-togframføringsforskriftene

Samtidig med endringene knyttet til helsekrav foreslo SJT rettelser og presiseringer i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften.

Kjøretøyforskriften

Endringer i ny kjøretøyforskrift handler i hovedsak om struktur, rettelser i henvisninger og presiseringer. SJT har i forskriftens hoveddel forsøkt å gjøre kravene tydeligere, slik at prosessene ved melding og søknad om å ta i bruk kjøretøy blir mer effektive. 

I forskriftens vedlegg, der de nasjonale kravene fremgår, er det foretatt omstrukturering etter oppsettet i nytt referansedokument for krav til kjøretøy i henhold til EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299. I tillegg er bestemmelser om STM-enheten er flyttet fra jernbaneinfrastrukturforskriften til vedlegget.

Sikringsforskriften

Jernbanereformen og endringer i organisering av jernbanen i Norge har ført til at det i sikringsforskriften vil hete «infrastrukturforvalter», ikke «Jernbaneverket».

Mer om endringer

Alle berørte virksomheter har fått brev med mer detaljert informasjon om endringene. SJTs regelverkssider vil oppdateres med riktige lenker så snart forskriftene har trådt i kraft.

SJT gjør også oppmerksom på at det er endringer i jernbaneloven og flere av Samferdselsdepartementets forskrifter med ikrafttredelse fra nyttår.