Endring av samtrafikkforskriften

Nå kreves akkreditering som grunnlag for å dokumentere kompetanse og uavhengighet i en søknad om å bli samsvarsvurderingsorgan.

Publisert: 29.04.2020   Endret: 29.04.2020

En endring av samtrafikkforskriften trådte i kraft 6. april 2020. Nå er det et krav om at samsvarsorganer skal være akkreditert for å kunne utpekes. I Norge vil det være Norsk Akkreditering som står for akkreditering. Statens jernbanetilsyn (SJT) vil være meldermyndighet og ha ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med slike organer.

SJT har hatt forskrift om samsvarsvurderingsorganer og meldermyndighet ute på høring. Det er denne forskriften som nå i det vesentlige er lagt inn som et nytt kapittel i samtrafikkforskriften.

Nytt begrep i samtrafikkforskriften

Begrepet «samsvarsvurderingsorgan» er tatt inn i samtrafikkforskriften. Det er brukt i EU-dokumenter tidligere, men er nytt i samtrafikkforskriften.

«Samsvarsvurderingsorgan» er en fellesbetegnelse på meldt organ og utpekt organ:

  • Et meldt organ (NoBo) verifiserer at komponenter og/eller delsystemer oppfyller krav i tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI).
  • Et utpekt organ (DeBo) verifiserer krav i nasjonalt jernbaneregelverk. Verifiseringen skal munne ut i en bekreftelse, gjerne et sertifikat.

Hva betyr endringen?

Samsvarsorganer som er utpekt av SJT må søke om ny utpeking med akkreditering som grunnlag. Ny utpeking vil være i henhold til kravene i nytt samtrafikkdirektiv (2016/797/EU).