Endret TSI OPE vedtatt i EU

Bestemmelser for drift og trafikkstyring i EU er blitt revidert.

Publisert: 05.07.2019   Endret: 06.08.2019

Teknisk spesifikasjon for drift og trafikkstyring (TSI OPE) 2019/773 ble vedtatt av EU-kommisjonen 16. mai 2019. TSI-en er ikke tatt inn i norsk rett. Enkelte endringer er uansett verdt å gjøre oppmerksom på uavhengig av EØS-prosessen.

Frister for å gjennomføre bestemmelsene

I tidligere versjoner av TSI OPE har det vært opp til det enkelte medlemsland å bestemme når og hvor de enkelte bestemmelsene skal gjelde. I revidert OPE er bestemmelsene gitt en gjennomføringsfrist på to år etter vedtakelsen, med enkelte unntak. Noen regler gis en forlenget frist på fem år, og andre regler er knyttet til gjennomføring av den fjerde jernbanepakken. Detaljene er beskrevet i artiklene 5 og 6 foran i TSI-en.

AMOC

En av endringene i revidert TSI er en ny bestemmelse om å fastsette aksepterte måter for å oppfylle enkelte krav (Acceptable means of compliance, AMOC). Dette gjelder områdene sikkerhet for passasjerer, sikkerhet for last, togavgang og driftsforstyrrelser.

I TSI-en er det bedt om en tilbakemelding fra medlemsstatene om de ønsker spesifikke regler som en AMOC. Frist for å sende inn svar er 15. oktober 2019. Statens jernbanetilsyn (SJT) legger til grunn at Norge har samme frist. SJT har bedt jernbanevirksomhetene om innspill, og vil gjøre en vurdering på området innen fristen.

Veiledning og fundamentale operative prinsipper (FOP)

ERA har utarbeidet en veileder (application guide) til TSI OPE 2019/773. Arbeidet har pågått lenge, spesielt knyttet til de nye fundamentale operative prinsippene (FOP) som er fastsatt i tillegg B1.

Den nye versjonen av OPE (TSI OPE 2019/773) og veilederen er tilgjengelig hos Det europeiske jernbanebyrået (ERA).