Dialog om sikkerhet

I regelmessige kontaktmøter blir Statens jernbanetilsyn (SJT) og andre etater bedre kjent med hverandres oppgaver.

Publisert: 30.05.2017   Endret: 02.06.2017

– Kontaktmøtene er en viktig arena for dialog mellom SJT og andre etater. Her får vi utvekslet informasjon og harmonisert arbeidsoppgaver og måten vi tenker på. Det er viktig å bli kjent med hverandre for å forstå og respondere på dialog om hendelser og rapporter, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Kontaktmøte i Trondheim med Arbeidstilsynet: Ronny Jørgenvåg (t.v.), avdelingsdirektør for styring og samordning i Arbeidstilsynet; Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i SJT; Trude Vollheim Webb, direktør i Arbeidstilsynet; Bjørnar Monsø og Øystein Ravik, avdelingsdirektører i SJT.

Arbeidstilsynet fører tilsyn basert på regelverk som i noen tilfeller grenser til SJTs tilsynsområder, blant annet sikkerhet for arbeidstakere og kjøre- og hviletider for lokførere. 

Kontaktmøte i Oslo med Havarikommisjonen: Erik Ø. Reiersøl-Johnsen (t.v.), direktør i SJT; Kåre Bøklepp (skjult), seniorinspektør i SJT; Hans Bjørnseth (delvis skjult), havariinspektør i Havarikommisjonen; William J. Bertheussen, direktør i Havarikommisjonen; Ida Hogganvik Grønvik, havariinspektør i Havarikommisjonen; Kurt A. Olsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen; Øystein Ravik, avdelingsdirektør i SJT.

Statens Havarikommisjon for Transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for å forebygge transportulykker. 

SJT har ingen formell rolle i undersøkelse eller etterforskning av ulykker. SJT skal vurdere rapporter fra Havarikommisjonen, og påse at tiltak som bedrer jernbanesikkerheten blir iverksatt.