Den fjerde jernbanepakken utsettes til 2020

Samferdselsdepartementet har besluttet at den tekniske delen av EUs fjerde jernbanepakke gjennomføres i norsk rett i juni 2020.

Publisert: 01.03.2019   Endret: 04.03.2019

Samferdselsdepartementet (SD) har hatt som ambisjon å legge fram en lov- og samtykkeproposisjon om den fjerde jernbanepakken i Stortingets vårsesjon 2019 for at endringer i lover og forskrifter skal kunne tre i kraft i juni 2019. Grunnloven krever at Stortinget skal samtykke til inngåelse av alle internasjonale avtaler av særlig viktighet, samt alle avtaler som krever lovendring eller annen beslutning av Stortinget.

Ikke realistisk våren 2019

Nødvendige avklaringer mellom EØS-avtalepartene om hvordan nødvendige tilpasninger skal komme til uttrykk i beslutninger fra EØS-komiteen har tatt lengre tid enn ventet. EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Derfor er det ikke realistisk at en proposisjon vil kunne legges frem og behandles i Stortinget våren 2019.

Nabolandenes innføring

SD mener Norges utsettelse ikke vil ha negative følger for norske jernbanevirksomheter. Sverige, Danmark og Tyskland har varslet at de vil gjennomføre den tekniske delen av pakken fra det senest mulige tidspunktet – juni 2020. Når Norge også utsetter, vil innføringen av pakken kunne samkjøres bedre med naboland Norge har tettest jernbaneforbindelser med.

Også markedspilaren i den fjerde jernbanepakken vil bli gjennomført i Norge så snart EU-regelverket er tatt inn i norsk rett.

Se planen for når hvert enkelt land skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke.

Togframføringsforskriften og TSI OPE

Togframføringsforskriften skal oppheves som planlagt, men det har ikke sammenheng med den fjerde jernbanepakken. Formålet med å oppheve forskriften er å unngå dobbeltregulering, da forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring (OPE) på jernbanenettet regulerer det samme.

Mer informasjon til bransjen

Statens jernbanetilsyn vil etter hvert sende mer informasjon til virksomhetene om status for regelverk og eventuelle andre forhold knytte til den fjerde jernbanepakken.