Bransjen står fritt til å lage sin egen standard

Jernbanevirksomhetene kan konkurrere om alt annet enn sikkerheten. Om sikkerheten kan virksomhetene i stedet velge å samarbeide, for eksempel ved å lage en bransjestandard for lokførerutdanning.

Publisert: 26.10.2016   Endret: 28.10.2016

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør SJTAv Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn

I våre naboland Sverige og Danmark har jernbanevirksomhetene gått sammen om å lage en bransjestandard for lokførerutdanningen. Tilsynsmyndighetene i Sverige og Danmark har ikke vært med på å lage bransjestandardene. Det vil heller ikke norske tilsynsmyndigheter gjøre om et tilsvarende samarbeid skulle bli aktuelt for de rundt 30 jernbanevirksomhetene i Norge. I et slikt arbeid kan det være aktuelt for bransjen å danne en bransjeforening, og gjennom den finne gode løsninger med minst mulig ressursbruk.

Tilsynets rolle

Statens jernbanetilsyns rolle er å sikre at regelverket etterleves. Når det gjelder lokførerutdanning stiller førerforskriften krav til sikker fremføring av tog, kunnskap om signalsystemer og en hel rekke andre krav. Det er strenge krav til å bli lokfører i Norge, blant annet må man ha gjennomført Norsk jernbaneskole eller tilsvarende utdanning.

Alle som skal drive opplæring må godkjennes som opplæringssenter av tilsynet. Dette nåløyet er trangt, og ingen jernbanevirksomheter har per i dag fått tillatelse til å utdanne lokførere fra grunnen av.

Per i dag er det bare ett løp for å få opplæring som lokfører i Norge, og det er Norsk jernbaneskole.

Likt i hele Europa

Mye av regelverket innen ulike transportformer er basert på EU-/EØS-regelverk, og er i stor grad det samme over hele Europa. Det gjelder også regelverket for jernbane, inkludert kravene til lokførerutdanning.

Det regelverket Norge er forpliktet til å følge er et såkalt funksjonelt regelverk. Med andre ord beskriver det kravet til nivået som skal oppnås, men ikke til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverk står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet og samtidig etterleve regelverkskravene. Dersom vi som tilsynsmyndighet skulle forskriftsfeste en spesifikk opplæringsplan eller en pensumliste, ville det med andre ord stride mot EUs regelverk og være brudd på EØS-avtalen.

Et funksjonelt utformet regelverk følger opp et grunnleggende prinsipp om at det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Virksomhetene må dokumentere hvordan de etterlever forskriftskravene gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem og analyser. Dersom en jernbanevirksomhet følger en bransjestandard om lokførerutdanning, må virksomheten vise tilsynet hvordan bransjestandarden oppfyller kravene og er dekkende for virksomhetens behov

Lage veileder

Torsdag 27. oktober hadde tilsynet et møte med jernbanevirksomhetene for å få innspill til en veileder om førerforskriften. Veilederen vil ikke være en standard, en opplæringsplan eller en pensumliste, slik man har kunnet få inntrykk av i mediene. Veilederen vil være en nærmere forklaring av kravene i førerforskriften. Vi ønsker å gjøre det krystallklart at virksomhetene i realiteten må fylle funksjonene til en skoleinstitusjon for å drive opplæring av lokførere fra grunnen av.

I veilederen vil vi understreke at ingen kan starte opplæring av egne førere uten å få tillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Videre er det viktig for oss å få fram at det er tydelige krav i dagens regelverk til kompetanse for lokførere og hvordan opplæring skal gjennomføres for å bli lokfører. Tilsynet fører kontroll med alle virksomheter og lokførere i Norge, og vil ved funn av manglende kompetanse stanse en lokfører fra å kjøre tog.

Tilsynet kan ikke forskriftsfeste en bransjestandard, siden det vil være i strid med de forpliktelsene vi har tatt på oss gjennom EØS-avtalen. Vi har imidlertid ingenting imot at bransjen selv utvikler en slik standard.