Bransjen stort sett fornøyd med saksbehandling

Aktørene på jernbanen har gitt synspunkter på saksbehandlingen i tillatelsesprosesser for kjøretøy og infrastruktur.

Publisert: 29.01.2018   Endret: 29.01.2018

Statens jernbanetilsyns brukerundersøkelse for første halvår 2017 viser at aktørene stort sett er godt fornøyd med saksbehandlingen og kontakten med SJT. På en skala fra 1 til 6 er snittet i undersøkelsen på nesten 5. Undersøkelsen er basert på svar fra 30 personer.

Tilbakemeldingene gjør SJT i stand til å yte bedre veiledning i tillatelsesprosessen og har gitt nyttige tips til forbedring av selve undersøkelsen. Under følger svar på noen synspunkter SJT fikk i undersøkelsen.

Tilgjengelighet og tidsbruk

SJTs saksbehandlere er blitt mer tilgjengelige, noe som også har vært et mål. Fortsatt synes noen aktører at det er vanskelig å få kontakt. Her er noen råd:

  • Legg igjen en beskjed på telefonsvareren eller send en e-post om at du ønsker kontakt og om hva henvendelsen gjelder
  • Om det haster å få kontakt, ring SJT på 22 99 59 00
  • Send eventuelt e-post til post@sjt.no. Innsenderen vil få et automatisk svar om mottatt e-post.

Saksbehandlingen av søknader og meldinger om tillatelser for kjøretøy og infrastruktur kan være kompleks og omfatte mye dokumentasjon. Sakene varierer i omfang, men de kan ofte ta tid. SJT er avhengig av god kommunikasjon med virksomhetene og at all nødvendig dokumentasjon foreligger. Selv om den innsendte saken er forholdsvis enkel, kan det være flere andre saker foran i køen, og dette er ett av aspektene som gjør at saksbehandlingen kan ta lenger tid enn søker forventer.

For øvrig følger SJT forvaltningsloven og gjeldende frister for saksbehandling. SJT vil fortsette å gjøre sitt ytterste for å yte effektiv saksbehandling og være tilgjengelig for virksomhetene.

Språk og klarhet i forskrifter

Undersøkelsen avdekket at en del aktører ser på deler av regelverket som språklig uklart. Særlig to forhold peker seg ut som språklig utfordrende:

  • tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI) oversettes ikke alltid til norsk
  • uklart språk i forskrifter gjør det vanskelig å finne riktige paragrafer

Dette er tilbakemeldinger SJT tar med inn i fremtidig regelverksarbeid. SJT, som andre statlige etater, benytter allerede Difis «Klart språk»-prosjekt for å ivareta et klart lovspråk i alt arbeid med regelverk og regelverksutvikling.

TSI-er er EU-forordninger. De tas inn i norsk rett «som de er», altså uten endringer eller tilpasninger. En TSI oversettes i Utenriksdepartementet (UD) ved gjennomgang i Stortinget. Dette dokumentet er den uoffisielle versjonen som finnes på SJTs og Lovdatas nettsider. Senere kvalitetssikres TSI-oversettelsen med tanke på korrekt faglig innhold og begrepsbruk. Denne prosessen er en del av saksgangen i UD og Stortinget, og kan ta lang tid.

SJT har et tips til virksomheter som synes det er krevende å lese TSI-er på engelsk eller i norsk, uoffisiell oversettelse: Bruk de svenske eller danske versjonene. Svensk og dansk er offisielle EU-språk, og disse versjonene publiseres samtidig som den engelske.

Tydeligere veiledere

Brukerundersøkelsen viser et ønske om tydeligere veiledningstekster og mer informasjon om ulike sider ved tillatelsesprosessene. Tema som kan bli tydeligere er blant annet tredjepartsvurderinger, nasjonale krav og hva som er meldepliktig.

Tilbakemeldingene vil benyttes i SJTs arbeid med veiledere til tillatelsesprosessene for kjøretøy og for infrastruktur. Også SJTs nettsider kan få oppdatert informasjon, og ulike sider ved veiledning er mulige temaer for morgenmøter. Mye informasjon er allerede på nettsidene. Se blant annet seksjonen om henholdsvis tillatelser og veiledere.

SJT vil i 2018 fortsette å publisere faktaartikler om tillatelsesprosessene.

SJT er for øvrig åpne for, og setter stor pris på, tilbakemeldinger hele året.