Bransjen spent på jarnbanepakke fire

Spørsmåla var mange om følgjene av å innføre EU sin fjerde jarnbanepakke på morgonmøtet i juni. Statens jernbanetilsyn freista å fjerne nokre av spørsmålsteikna.

Publisert: 22.06.2016   Endret: 15.10.2016

Sikkerhetssjef Peter Sjöquist i SJ AB.Ein jarnbanepakke er ein samlingar av direktiv og forordningar frå EU for å regulere jarnbanesektoren. Den fjerde jarnbanepakken skal fullføre det indre marknaden på jarnbaneområdet. Jarnbanepakken skal harmonisere tekniske føresegner og opne for konkurranse innan persontransport på det nasjonale jarnbanenettet. Den fjerde jarnbanepakken blir forventa å vere endeleg innført i juni 2019.

Opning av marknaden krev spelereglar

På eit fullteikna morgonmøte hos Statens jarnbanetilsyn (SJT) fekk bransjefolk ei orientering frå SJT sine fagfolk om korleis EUs fjerde jarnbanepakke vil påverke lovverk, søknadsprosessar, godkjenningar, ansvarsforhold og mykje meir.

Sikkerheitssjef Peter Sjöquist i SJ AB (biletet) heldt eit innlegg om erfaringar med konkurranse på den svenske marknaden og om å ha seg seg til fleire tilsynsstyresmakter. Sjöquist sa at opning av tidlegare lukka marknader kan bety problem med grensesnitt mellom ulike rollar dersom det ikkje tidlegare har vore rutinar eller reguleringar å ha seg til.

– Derfor må det finnes spilleregler, ellers blir det lett kaos, sa Sjöquist.

Ny rolle for jarnbanebyrå

Spelereglane for den fjerde jarnbanepakken skal i stor grad utformast av EU sitt jarnbanebyrå. Byrået endrar status frå rådgivande organisasjon til myndighetsaktør. Ei ny forordning blir innførd for å skildre byrået si nye rolle.

EU sitt jarnbanebyrå skal blant anna skrive ut eit felles tryggleikssertifikat til jarnbaneverksemder for grensekryssande trafikk. For berre nasjonal trafikk er det framleis den nasjonale tilsynsstyresmakta som vil behandle søknader om sikkerheitssertifikat. I Noreg vil det seie SJT

Endring av regelverk

Den fjerde jarnbanepakken vil gi endringar av internasjonalt regelverk som i turen sin vil endre norsk regelverk. Kollektivtransportforordninga, SERA-/recastdirektivet, samtrafikkdirektivet og sikkerheitsdirektivet vil alle bli endra. Noen endringer i regelverket vil gi jernbaneforetakene mye større ansvar i prosessen med å få tillatelse til å ta i bruk kjøretøy.

Presentasjonar (PDF-filer)

UH-statistikk
Kåre Bøklepp, seniorrådgjever, Statens jernbanetilsyn

EU og jernbanepakkene
Tom Refsum Aatlo, seniorrådgjever, Statens jernbanetilsyn

Markedsåpning – økt konkurranse innenfor nasjonal persontransport
Marte Fisknes, seniorrådgjever, Statens jernbanetilsyn

Ny ERA-forordning, endringer i samtrafikkdirektivet og sikkerhetsdirektivet
Kristoffer J. Eikeland, seniorrådgjever, Statens jernbanetilsyn

Samtrafikk – fremtidige endringer
Andreas Hestevik, senioringeniør, Statens jernbanetilsyn

Søknad om sikkerhetssertifikat – endret framgangsmåte
Geir-Rune Samstad, revisjonsleiar, Statens jernbanetilsyn

Dialog: Bransjens forventninger til den fjerde jernbanepakken
Peter Sjöquist, trafikksikkerheitssjef, SJ AB