Beredskap på jernbanen

SJTs tilsyn med beredskap i Jernbaneverket avdekket alvorlige avvik, men Jernbaneverket har jobbet konstruktivt med å lukke avvikene.

Publisert: 09.06.2016   Endret: 15.10.2016

Jernbaneverket har ikke etablert en god nok dokumentasjon av underlaget for beredskapsplanene sine.

Alvorlige avvik

Avvikene avdekket på tilsyn er alvorlige. Statens jernbanetilsyn (SJT) har ikke vært fornøyd med grunnlaget for beredskapsplanene. Det har ikke vært lagt til grunn tilstrekkelige beredskapsanalyser. Dermed har det ikke vært mulig å verifisere om beredskapsplanene er gode nok.

– Det har heller ikke vært tilstrekkelige ytelsesmål for beredskapen. Innen hvor lang tid skal de for eksempel ha evakuert folk ut av tunneler i en beredskapssituasjon? Slike mål og krav har ikke vært godt nok beskrevet i underlaget for beredskapsplanene, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i SJT.

Forbedringer

Jernbaneverket har gjort store forbedringer siden manglene i beredskapen ble konstatert, og de jobber konstruktivt med å lukke avvikene. Jernbaneverket har gjennom en omfattende handlingsplan satt i verk tiltak for å bedre beredskapsgrunnlaget.

Tett oppfølging

SJT har fulgt opp Jernbaneverket tett når det gjelder beredskap. Alle tilsynsrapporter finner du her. Blant annet følgende rapporter fra tilsyn med Jernbaneverket handler om beredskap:

 • 2016 – 11
 • 2016 – 02
 • 2015 – 43
 • 2015 – 42
 • 2015 – 37
 • 2015 – 34
 • 2015 – 31
 • 2015 – 05
 • 2014 – 14 H
 • 2014 – 14 B
 • 2013 – 24

I tillegg har tilsynet hatt møter med toppledelsen i Jernbaneverket om beredskap, beskrevet i følgende rapporter:

 • 2015 – 48
 • 2014 – 15
 • 2013 – 03

SJT vil fortsette med tett oppfølging av Jernbaneverket.

Det er for øvrig ikke SJT som fører tilsyn med at Jernbaneverket og togselskapene følger brannlovgivningen. Dette er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps ansvar.

Terrorberedskap

Beredskapen over gjelder beredskap mot ulykker. Beredskap mot tilsiktede uønskede handlinger (security/sikring) er regulert i en forholdsvis ny forskrift. SJT har veiledet bransjen om de nye kravene til terrorberedskap. Nylig startet SJT tilsyn med Jernbaneverket også på dette området.