Bane NOR må sette i verk strakstiltak

Statens jernbanetilsyn (SJT) har pålagt Bane NOR å sette i verk tiltak innen 5. juli for å sikre at leverandører følger bestemmelser om sikkerhet når de arbeider i og ved jernbanesporet.

Publisert: 04.07.2017   Endret: 04.07.2017

Arbeid som foregår i eller ved jernbanespor kan i verste fall føre til alvorlige sammenstøt mellom personer og maskiner. Senest i mars i år måtte en gravemaskinfører hoppe ut av gravemaskinen for å unngå sammenstøt med persontog i forbindelse med vedlikehold på Dovrebanen sør for Lillehammer.

Alvorlige hendelser

SJT har gjennom flere år satt temaet om styring av leverandører på dagsordenen i sin tilsynsvirksomhet – også tilsyn med Bane NOR. Bane NOR benytter en rekke leverandører til å utføre vedlikehold av infrastruktur og bygge ny infrastruktur på jernbanen. Leverandørene skal forholde seg til Bane NORs detaljerte bestemmelser om arbeid i og ved sporet.

I flere tilsynsrapporter har SJT påpekt at Bane NOR må utføre tiltak for å begrense risikoen med arbeid i og ved spor. I en tilsynsrapport fra april 2017 skriver SJT at det er «registrert et større antall uønskede hendelser ved arbeider i og ved spor. Flere av hendelsene representerer alvorlige forhold som under andre omstendigheter kunne ført til ulykker». SJT mener Bane NOR må finne de bakenforliggende årsakene til hendelsene for å kunne sette i verk effektive tiltak som virker på langt sikt.

Pålegg om strakstiltak

I et møte med SJT i juni redegjorde Bane NOR for tiltak som skal settes i verk for å begrense risikoen ved arbeid i og ved spor. SJT skriver i en tilsynsrapport etter møtet at de skisserte tiltakene ikke lar seg iverksette på kort sikt.

– Derfor pålegger vi Bane NOR å identifisere og iverksette kompenserende tiltak innen 5. juli for å sikre at leverandører etterlever Bane NORs bestemmelser for arbeid i og ved spor i påvente av at varige tiltak implementeres, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.