Bane NOR forskjellsbehandlet togselskaper

Bane NOR forskjellsbehandlet Green Cargo og CargoNet da sistnevnte fikk tildelt retten til å benytte ruteleier på strekningen Oslo–Trondheim i mars 2016. Tildelingen førte til redusert konkurranse i jernbanemarkedet.

Publisert: 12.05.2017   Endret: 12.05.2017

Bane NOR forskjellsbehandlet Green Cargo og CargoNet da sistnevnte fikk tildelt retten til å benytte ruteleier på strekningen Oslo–Trondheim i mars 2016. Tildelingen førte til redusert konkurranse i jernbanemarkedet.

Green Cargo klagde på tildelingen av ruteleier. Klagen ble sendt til Statens jernbanetilsyn (SJT), som er markedsovervåker innen jernbaneområdet.

Les hele vedtaket fra SJT.

Statens jernbanetilsyn konkluderte med at Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har forskjellsbehandlet godstransportørene til ulempe for Green Cargo. Bane NORs tildeling førte til redusert konkurranse.

Refordeling av ruteleier

Cargolink var den nest største transportøren av gods med jernbane i Norge. I februar 2016 valgte selskapet å trekke seg ut av markedet. Ruteleiene som Cargolink disponerte, ble levert tilbake til Bane NOR og senere refordelt. Green Cargo og CargoNet søkte begge om å overta en rekke av de tilbakeleverte rutene.

For strekningen Oslo–Trondheim besluttet Bane NOR å tildele et ruteleie til hver av søkerne. Dette førte til at begge fikk tildelt ett ruteleie mindre enn det de hadde søkt om.

Green Cargo klaget på Bane NORs tildeling av ruter på strekningen Oslo–Trondheim. De oppga i klagen to grunner for hvorfor ruten som ble tildelt CargoNet skulle ha vært tildelt Green Cargo. For det første mente Green Cargo at tildelingen ikke var gjort etter de fordelingskriteriene Bane NOR hadde oppgitt skulle brukes. For det andre mente Green Cargo at beslutningen førte til en «klar forverring av konkurransesituasjonen» på strekningen Oslo-Trondheim.

Forskjellsbehandling

Statens jernbanetilsyn vurderte først om infrastrukturforvalter behandlet søkerne likt. Konklusjonen er at Bane NORs behandling av søknadene om ruteleier på strekningen Oslo - Trondheim innebærer forskjellbehandling i strid med jernbanelovgivningens krav. Tilsynet har på denne bakgrunn pålagt Bane NOR tiltak med sikte på å motvirke forskjellsbehandling og diskriminering ved tilsvarende situasjoner i fremtiden. Tiltakene fremgår nederst i saken.

Redusert konkurranse

Statens jernbanetilsyn vurderte deretter om tildelingen til CargoNet faktisk reduserte konkurransen i markedet. Infrastrukturforvalter (Bane NOR) skal fordele ruteleier på ikke-diskriminerende vilkår, selv om fordelingen foregår utenom den årlige ruteplanprosessen. Tilsynet har hjemmel til å gripe inn mot skadelig konkurransevridning og andre former for «uønskede situasjoner» i markedene for jernbanetjenester, ifølge jernbaneforskriften.

På bakgrunn av en analyse av konkurransesituasjonen på strekningen mellom jernbanegodsterminalene i Oslo og Trondheim, konkluderte tilsynet med at tildelingen av det omstridte ruteleiet til CargoNet førte til redusert konkurranse og til en uønsket markedsutvikling på kort sikt. Tilsynet har likevel ikke funnet det nødvendig å pålegge tiltak for å rette opp i den kortsiktige forverringen av konkurransen i markedet. Årsaken er at Bane NOR for gjeldende ruteplanperiode 2017 har tildelt Green Cargo de ruteleier de har søkt om.

Tiltak

Tilsynet har pålagt Bane NOR tiltak med sikte på å motvirke forskjellsbehandling og diskriminering ved tilsvarende situasjoner i fremtiden.

Bane NOR vil som følge av tilsynets vedtak måtte:

  • utarbeide relevante prinsipper og kriterier som dekker situasjoner der ruteleier tilbakeleveres og refordeles i løpet av en ruteplanperiode. Prinsippene og kriteriene skal fremgå av nettveiledningen.
  • i tilfeller av søknadskonflikt foreta en objektiv gjennomgang og vurdering av opplysninger og dokumentasjon mottatt i tilknytning til de respektive søknadene. Bane NOR må herunder innhente dokumentasjon eller på annen måte søke å verifisere udokumenterte opplysninger fremlagt av søkerne.
  • utarbeide dokumentasjon under saksbehandlingen som redegjør for hvilke vurderinger som ligger til grunn for Bane NORs tildeling, herunder hvordan Bane NOR har vurdert de respektive søknadene på bakgrunn av de relevante prinsippene og kriteriene.
  • gi en skriftlig begrunnelse til søkerne for Bane NORs beslutning om tildeling. Det skal fremgå av begrunnelsen at Bane NORs tildeling er foretatt i henhold til de oppstilte prinsippene og kriteriene
  • innen utløpet av januar 2018 sende tilsynet en skriftlig redegjørelse for hvordan Bane NOR har fulgt opp punktene over.

Les hele vedtaket fra Statens jernbanetilsyn.