Bane NOR forskjellsbehandler aktørene på Gardermoen

Statens jernbanetilsyn pålegger Bane NOR og Flytoget å endre avtale om Flytogets rettigheter ved Gardermoen stasjon.

Publisert: 04.07.2017   Endret: 04.07.2017

På bakgrunn av en klage fra NSB AS har Statens jernbanetilsyn (SJT) pålagt Bane NOR og Flytoget AS å endre avtalen som regulerer Flytogets rettigheter ved Gardermoen stasjon. Flytogets rettigheter knyttet til NSBs forhold ved Gardermoen stasjon er i strid med jernbaneforskriften og den tidligere fordelingsforskriften, konkluderer SJT.

Forskjellsbehandling skal unngås

Den som driver serviceanlegg skal gi tilgang til alle jernbaneforetak på ikke-diskriminerende vilkår, altså unngå forskjellsbehandling. Gardermoen stasjon er et serviceanlegg drevet av Bane NOR. I klagen fra oktober 2015 hevdet NSB at Flytogets avtalebaserte rettigheter med hensyn til utforming og ombyggingsarbeider ved stasjonen var i strid med Jernbaneverkets (nå Bane NOR) plikt til å yte tilgang til stasjoner uten forskjellsbehandling. Å ha tilgang til passasjerstasjoner er en nødvendig forutsetning for å kunne utføre persontransport med jernbane.

Avtale fra 2000

Bane NOR og Flytoget inngikk den aktuelle avtalen i november 2000, da Flytoget fortsatt var et datterselskap i NSB-konsernet. Avtalen kom i stand etter politiske ønsker om å gjøre Flytoget til en konkurransedyktig aktør for persontransport til og fra Norges hovedflyplass. Avtalen regulerer Flytogets rettigheter ved ulike deler av Gardermoen stasjon.

Eksklusive rettigheter

NSBs klage omhandler særlig Flytogets rettigheter knyttet til forhold ved stasjonsområde D:

  • På område D kan Flytoget disponere enkelte arealer eksklusivt for billettsalg.
  • Flytoget har særlige rettigheter knyttet til egne forhold ved stasjonsarealer som Flytoget ikke disponerer eksklusivt. Dette er forhold som eksempelvis installasjoner, profilering og informasjon.
  • Avtalen gir Flytoget særlige rettigheter knyttet til øvrige aktørers forhold på fellesdisponerte områder. I praksis er øvrige aktører i dag bare NSB. Disse rettighetene omfatter å bli forelagt andre aktørers planer om å etablere installasjoner eller drive aktiviteter – og rett til å nekte planer gjennomført «dersom disse vil svekke inntrykket av at dette primært er en flytogterminal».

NSB hevder å bli forskjellsbehandlet

I sin klage anførte NSB at Flytogets avtalebaserte innflytelse over utformingen og disponeringen av arealene er i strid med regelverkets krav om at Bane NOR skal yte tilgang til stasjoner uten forskjellsbehandling. Flytoget har uttrykt at avtalen med Bane NOR er viktig for å kunne opprettholde et kunderettet og strømlinjeformet konsept. Konsept og profilering ved Gardermoen stasjon er et viktig element for å unngå at kundene velger andre transportformer, som bil og buss, har Flytoget anført.

Avtale må endres

Etter en samlet vurdering har SJT konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelige objektive grunner til å legitimere Flytogets avtalebaserte rettigheter knyttet til NSBs forhold ved Gardermoen stasjon.
SJT fattet vedtak 14. juni 2017 om at Bane NOR og Flytoget må endre eller fjerne punktet i sin avtale som angår Flytogets rettigheter knyttet til øvrige aktørers forhold ved Gardermoen stasjon. Bane NOR og Flytoget må også legge frem en revidert avtale innen seks måneder for å dokumentere at endringen er gjennomført.