Avvik må håndteres bedre

Jernbanevirksomhetene må fortsatt bli flinkere til å identifisere årsaker til avvik.

Publisert: 12.02.2018   Endret: 12.02.2018

Statens jernbanetilsyns rapport om tilsynsresultater for 2017 viser at jernbanebransjen fortsatt har utfordringer – særlig på følgende områder:

  • Identifisere årsaker til avvik og å evaluere effekten av gjennomførte tiltak
  • Sikkerhetsstyring i anskaffelser
  • Underlag for intern føreropplæring
  • Beredskap
  • Implementering av sikringsforskriften

Å identifisere årsaker til avvik og å evaluere effekten av tiltak gjelder også avvik som avdekkes gjennom SJTs tilsyn. I tillegg oppfyller virksomhetene ofte bare delvis SJTs pålegg innen fastsatte frister. Pålegg om å utbedre avvik svares ofte ut med planer om tiltak i stedet for gjennomførte tiltak. SJT ser derfor behov for mer aktiv bruk av sanksjonsmidler og veiledning for at pålegg skal bli fulgt opp mer effektivt.

Utførte tilsyn

I 2017 gjennomført SJT 32 tilsyn, fordelt slik:

  • 12 revisjoner. Av disse var ti knyttet til sikkerhet og to dekket både sikkerhet og sikring
  • 16 tilsynsmøter, hvorav seks om sikring, resten om sikkerhet. 11 av tilsynsmøtene var med Bane NOR, og ett av disse gjaldt sikring
  • To inspeksjoner / operative kontroller (merking av kjøretøy)
  • To ledelsesmøter (Tågab og Bane NOR).