Anskaffelser i søkelyset for 2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil i tilsynsprogrammet for 2018 prioritere blant annet tilsyn med sikkerhetsstyring av anskaffelser.

Publisert: 16.03.2018   Endret: 16.03.2018

SJT har fem prioriterte temaer for tilsynsvirksomheten i 2018. Nytt av året er risikostyring i anskaffelser. Tidligere tilsyn har avdekket at jernbanevirksomhetene har betydelige utfordringer med å oppfylle jernbanelovgivningens krav til sikkerhetsstyring i anskaffelser. SJT har nylig oppdatert sin veiledning om sikkerhetsstyring i anskaffelsesprosesser. Tilsyn med sikkerhetsstyring av anskaffelser vil legge særlig vekt på virksomhetenes evne til å identifisere og styre risiko knyttet til tjenester og produkter levert av andre.

Andre prioriterte områder

Ledelsens engasjement i styring av sikkerhet og sikring videreføres fra 2017. Målet er å undersøke i hvilken grad ledelsen i jernbanevirksomhetene tar aktivt del i sikkerhets- og sikringsarbeidet og hvordan ledelsen forsikrer seg om at viktige sikkerhetsmessig tiltak gjennomføres og evalueres.

Beredskap er også et tema som videreføres fra i fjor. SJT har lenge fulgt opp Bane NORs beredskapsarbeid. Bane NOR har lagt et grunnlag som det enkelte jernbaneforetak må supplere og bygge videre på. Aktuelle undertemaer er beredskapsanalyser og -planer, øvelser, samordning med nødetater og beredskap knyttet til hendelser som involverer kjøretøy, for eksempel brann eller mangelfullt vedlikehold.

Sikring med særlig vekt på IKT-sikkerhet videreføres også. Relevante temaer som er prioritert for sikkerhet vil også følges opp i tilsyn med sikring, for eksempel risikostyring av anskaffelser, ledelsens engasjement og beredskap.

Oppfølgingen av Bane NOR vil fortsette. Aktuelle temaer er risikovurderinger, interne revisjoner, leverandørstyring og beredskap.

Se tilsynsprogrammet for 2018 med foreløpige tidspunkter.