Tilsyn med Bane NOR, Flytoget og Vy etter hendelsene i Romeriksporten og på Follobanen

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil undersøke om Bane NOR, Flytoget og Vy ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende.

Tilsyn med henholdsvis Bane NOR, Flytoget og Vy vil pågå fra uke 3 og inntil et par uker fremover. Bakgrunnen for tilsynene er hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022 og stengingen av Follobanen fra 19. desember 2022.

Tilsynene vil blant annet omfatte gjennomgang av dokumentasjon og intervjuer med relevant personell i virksomhetene.

Det overordnede temaet er beredskap i tunneler, særskilt når tog blir stående i tunneler. Å undersøke hvordan togpassasjerene blir ivaretatt når hendelser inntreffer i tunneler, er en vesentlig del av tilsynene.

– Vi vil undersøke om Bane NOR, Flytoget og Vy har beredskapsplaner som ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende, både for ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Temaer under tilsynene

SJTs tilsynsteam vil spesielt se på hvordan virksomhetene håndterer

  • all kommunikasjon knyttet til en hendelse i tunnel
  • beslutninger som blir tatt under en slik hendelse
  • ivaretakelse av passasjerenes rettigheter (spesielt for Flytoget og Vy)

For mer informasjon: