Sikkerhetsforskriften definerer nye roller for aktørene

Bestemmelsene i forskriften poengterer nå at alle aktørene på jernbanen har et ansvar for sin del av virksomheten.

Sikkerhetsforskriften kapittel 2 implementerer sikkerhetsdirektivets artikkel 4. Forskriften omhandler rollene til aktørene i jernbanemarkedet og de innledende bestemmelsene i §§ 2-1. Paragraf 2-2 omhandler rollen til Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og SJT. Paragraf 2-3 omhandler jernbanevirksomhetene og rollene som aktørene i jernbanemarkedet tildeles.

Forskriften inkluderer flere aktører

I sikkerhetsforskriften er det inkludert flere aktører enn før. Hovedansvaret for sikker drift ligger fortsatt til den enkelte jernbanevirksomhet som har tillatelse. Bestemmelsene i forskriften poengterer nå at alle aktørene på jernbanen har et ansvar for sin del av virksomheten. Dette gjør det tydelig at det er flere som bidrar med ansvaret for sikkerheten på jernbanesystemet i EØS.

Ansvar for jernbanevirksomhetene

Paragraf § 2-3 første ledd omhandler ansvaret for jernbanevirksomhetene, det vil si både infrastrukturforvalter og jernbaneforetak.

Virksomhetene skal

 • gjennomføre nødvendige tiltak for risikohåndtering, eventuelt i samarbeid med andre virksomheter og andre aktører
 • ta hensyn til risikoene som er forbundet med virksomheten til andre aktører og tredjeparter
 • kontraktsmessig forplikte andre aktører til å gjennomføre tiltak for risikohåndtering
 • sørge for at underleverandører har tilstrekkelig risikohåndtering, jamfør felles sikkerhetsmetoder (CSM) om overvåking, og fastlegge dette i kontraktsregulerte ordninger.

Ansvar for sikker drift

Paragraf § 2-3 annet ledd utvider ansvarsgrunnlaget til også å gjelde enhet med ansvar for vedlikehold (ECM), samt alle andre aktører som kan ha en mulig virkning på sikker drift av jernbanesystemet i EØS.

Dette inkluderer

 • produsenter
 • vedlikeholdsleverandører
 • innehavere av kjøretøy
 • tjenesteytere
 • oppdragsgivere
 • transportører
 • avsendere
 • mottakere
 • eventuelle laste- og losseforetak

Alle disse virksomhetene har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for risikohåndtering og sørge for at delsystemer, tilbehør, utstyr og tjenester som de leverer eller bruker, oppfyller krav og bruksvilkår slik at de kan brukes på en sikker måte.

Plikt til å følge opp risikoer

Paragraf § 2-3 tredje ledd gir aktørene som nevnt foran – både jernbanevirksomheter og alle andre aktører – plikt til å følge opp sikkerhetsrisikoer som de finner eller får informasjon om. Innenfor områdene de har ansvar for, skal de også gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak for å håndtere sikkerhetsrisikoen og rapportere disse risikoene til andre relevante parter.

Aktørene må dele relevant sikkerhetsinformasjon

Paragraf § 2-3 fjerde ledd stiller krav om at all informasjon som er relevant for sikker drift skal deles mellom aktørene når kjøretøy utveksles. Dette vil for eksempel være informasjon om status og historie på kjøretøyet, vedlikeholdsplaner og annet med tanke på sporbarhet.