Rettskraftig dom i lagmannsretten

SJTs vedtak av 23. mai 2019 om tilbakebetaling av infrastrukturavgifter er opphevet.

Publisert: 13.05.2022 – Endret: 13.05.2022

Staten ved Statens jernbanetilsyn anket Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2022 i sak nr. 20-164167ASD-BORG/03 mot Bane NOR SF.

Ankeutvalget til Høyesterett har nå besluttet at anken ikke skal fremmes. Det betyr at lagmannsrettens dom i saken er rettskraftig og at SJTs vedtak av 23. mai 2019 er opphevet.

Saken gjaldt at SJT påla Bane NOR å betale tilbake infrastrukturavgifter til Flytoget AS. Etter vår vurdering var avgiftene krevd inn i strid med fordelingsforskriften og jernbaneforskriften.

SJT tar beslutningen og dommen til etterretning og vil vurdere nærmere hvilke følger den får.