Ny sikringsforskrift er fastsatt

Den nye sikringsforskriften trer i kraft 1. juli 2022.

Publisert: 24.01.2022 – Endret: 24.01.2022

Statens jernbanetilsyn har evaluert forskrift om sikring på jernbane av 1. juli 2015 nr. 848, sikringsforskriften. Forskriften var, da den kom i 2015, en ny forskrift på et tidligere uregulert område. På grunnlag av funnene i evalueringsrapporten foreslo vi flere endringer, både av innholdsmessig, språklig og redaksjonell karakter. Forslaget til endringer har vært på høring. Vi har vurdert høringsuttalelsene og hatt dialog med Samferdselsdepartementet, og justert noe i det opprinnelige forslaget og kommentarene.

I forslaget som var på høring ble det foreslått at forskriften skulle tre i kraft 1. januar 2022. Av hensyn til behov for tid til forberedelser hos aktørene og myndighetene ble det bestemt at ikrafttredelsen blir 1. juli 2022.

Forskrift om sikring på jernbane, FOR-2022-01-19-100.

Sikring mot tilsiktede uønskede handlinger

Sikringsforskriften har hjemmel i jernbaneloven § 6 a. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om sikring mot tilsiktede uønskede handlinger mot skinnegående transport. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter forskriften, og kan fatte vedtak om pålegg etter jernbaneloven § 11 og tvangsmulkt etter jernbaneloven § 13. Fra 2023 skal vi føre tilsyn etter forskriften med aktørene som opererer trikk og forstadsbane. For øvrige virksomheter vil vi føre tilsyn i henhold til den fastlagte tilsynsplanen for 2022.

Arbeidet med sikringsforskriften har vært koordinert med arbeidet med ny forskrift om nasjonal beredskap.

Se egen sak om ny forskrift om nasjonal beredskap.

Forebyggende arbeid

Formålet med sikringsforskriften er at jernbanevirksomhetene skal være føre var og arbeide forebyggende for å unngå, og begrense konsekvensene av, eventuelle tilsiktede uønskede handlinger. Forskriften har derfor bestemmelser om at virksomhetene skal ha et styringssystem for sikring.

Systemet har blant annet krav til

 • å beskytte informasjon
 • taushetsplikt
 • ledelsens ansvar og oppgaver
 • kompetanse og opplæring
 • risikovurderinger
 • beredskap
 • oppfølging
 • forbedring

Vi har gjort disse hovedendringene i forskriften:

 • Virkeområdet utvides til å omfatte trikk og forstadsbane
 • Sikringsutvalget endrer navn til «Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap»
 • Å delta i utvalget er obligatorisk for alle virksomhetene som er omfattet av forskriften
 • Ny bestemmelse om tilsyn med henvisning til jernbaneloven. Den endrer ikke gjeldende rett
 • Ny bestemmelse om straff med henvisning til jernbaneloven. Den endrer ikke gjeldende rett

De øvrige endringene i forskriften er språklige og strukturelle for å gjøre kravene i forskriften tydeligere. Kommentarene til forskriften er også oppdatert.

Veiledning for bransjen

Vi forbereder nå veiledning for bransjen. Sikringsforskriftens virkeområde er utvidet til å omfatte trikk og forstadsbane. Vi vil derfor gjennomføre digitale møter med trikk- og forstadsbanene i februar ettersom regelverket er nytt for disse aktørene. Vi kommer også til å tilby fysiske møter med virksomhetene så snart koronasituasjonen gjør dette mulig, etter nærmere avtale med de aktørene som ønsker dette. Vi tar sikte på at dette lar seg gjennomføre våren 2022. Videre vil vi arrangere veiledningsmøter med bransjen før forskriften trer i kraft.

Vårt mål er at veiledningen skal gi alle virksomhetene en god forståelse av regelverket. De skal få svar på spørsmål de måtte ha om hva regelverket innebærer for egen virksomhet slik at forskriftens krav overholdes fra andre halvår 2022.