Forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen

Forskrift om meldermyndighet og samsvarsorganer for jernbanen gjennomfører en del av samtrafikkdirektivet.

Publisert: 01.03.2022 – Endret: 09.08.2022

Bestemmelsene er gjennomført i lovverket

Dette gjelder utpeking av NoBo og DeBo. NoBo er en forkortelse for notified body (teknisk kontrollorgan). DeBo er en forkortelse for designated body (utpekt organ). Bestemmelsene i denne forskriften er allerede gjennomført nasjonalt i kapittel 6 i gjeldende samtrafikkforskrift. Dette kapittelet blir videreført i egen forskrift når den fjerde jernbanepakken trer i kraft. Det betyr at gjennomføringen av den fjerde jernbanepakken ikke medfører nytt regelverk på dette området.

Akkreditering utgjør grunnlag for utpeking

Det er verdt å merke seg at det er innført krav om akkreditering som grunnlag for utpeking, både som NoBo og DeBo. Det er fortsatt Statens jernbanetilsyn som er utpekende myndighet. Vi fører også tilsyn med de som er utpekt. Imidlertid følger Norsk akkreditering opp sine akkrediteringer årlig. Derfor vil vi ha et mindre omfang på våre tilsyn enn tidligere.