Færre ulykker med T-bane enn trikk

T-banen i Oslo kjører tre ganger så mange passasjerkilometer som trikkene i Oslo, Bergen og Trondheim til sammen, men rapporterer inn færre ulykker, ifølge en ny sikkerhetsrapport.

Publisert: 21.11.2018 – Endret: 21.11.2018

En av årsakene kan være at T-banen går i egne traseer, mens trikkene ofte går i blandet trafikk.

– Folk må være oppmerksom på trikker i blandet trafikk i Oslo, Trondheim og Bergen. Trikkevirksomhetene lærer opp sine førere, men de kan ikke kontrollere alt som skjer rundt dem i bybildet, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn (SJT).

Rapporten viser at de tre trikkevirksomhetene i Norge rapporterte inn 33 ulykker og alvorlige hendelser i 2017. Tilsvarende tall for T-banen var 27.

Seks av de 33 hendelsene med trikker var i kategorien «jernbaneulykke» i 2017. Med jernbaneulykke menes en hendelse som forårsaker død eller alvorlig personskade. Med alvorlig skadet menes personskade som fører til sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer. En betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø tilsvarende 1 300 000 kroner eller mer defineres også som «jernbaneulykke».

Les mer ulykkesstatistikk for tog, trikk og T-bane i sikkerhetsrapporten for 2017.

Tall på ulykker og hendelser kan endre seg i løpet av året på grunn av ny informasjon. En hendelse som først blir rapportert inn til SJT som «alvorlig hendelse» kan i ettertid bli nedjustert til «hendelse» dersom granskingen av ulykken viser at det ikke var så alvorlig som først antatt. De oppdaterte tallene for «alvorlige hendelser» er det virksomhetene selv som sitter med.

SJT fører tilsyn med:

  • over 30 jernbanevirksomheter, inkludert trikk og T-bane
  • cirka 300 virksomheter med over 800 fornøyelsesinnretninger i blant annet parker og tivolier
  • cirka 380 virksomheter med over 800 taubaneanlegg, inkludert skiheiser