Den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken

Her er generelle endringer og endringer i regelverk som vil tre i kraft med den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 28.09.2021 – Endret: 28.09.2021

Rettsaktene i EUs fjerde jernbanepakke ble 24. september 2021 tatt inn i EØS-avtalen på et møte i EØS-komiteen. Rettsaktene ble gjennomført nasjonalt i Norge i begynnelsen av september, og disse forskriftene blir nå oppdatert med henvisninger til EØS-avtalen. Alle EFTA-landene må fullføre sine nasjonale lovgivningsprosedyrer før EØS-komitébeslutningen trer i kraft. I Norge har vi gjort dette gjennom vedtaket i Stortinget før sommeren. 

Hensikten med den fjerde jernbanepakken er å fullføre et åpent indre marked for jernbane i Europa for tjenester og produkter. Denne pakken er den siste i en rekke som gradvis har åpnet markedene for først godstransport, så internasjonal passasjertransport og nå nasjonal passasjertransport.

Endringene som følger av den fjerde jernbanepakken

Pakken endrer prosedyrene for hvordan dere som virksomhet søker om tillatelse og sikkerhetssertifikater, særlig ved at alle søknader må sendes gjennom one-stop shop, søknadsportalen til Det europeiske jernbanebyrået (ERA). Dette gjelder uavhengig av hvilket driftsområde dere ønsker.

Om dere driver grensekryssende trafikk, er det ERA som er saksbehandler for søknaden. I disse tilfellene vil de nasjonale tilsynsmyndighetene være involvert i å vurdere de nasjonale kravene – både for kjøretøy og sikkerhetssertifikat. Om dere bare skal drive i Norge, kan dere velge oss som saksbehandler for søknaden i one-stop shop om dere ønsker det. Søknader om forhåndsgodkjenning av signalsystemet ERTMS må også sendes via one-stop shop og skal alltid vurderes av ERA. 

Praktiske ordninger for søknadsprosessen

Både for kjøretøy og for sikkerhetssertifikater er det egne forordninger som forklarer de praktiske ordningene for søknadsprosessen. Disse kalles ofte PA (forkortelse for Practical Arrangements). Det er én forordning for kjøretøy (PA VA) og én for sikkerhetssertifikater (PA SSC).

Disse forordningene er med på å utfylle det overordnede regelverket i henholdsvis samtrafikkforskriften og sikkerhetsforskriften. Legg merke til at dere kan be om «pre-engagement» i one-stop shop før dere sender søknaden. 

Den fjerde jernbanepakken endrer ikke hvem som har ansvar for å føre tilsyn etter at en tillatelse eller et sikkerhetssertifikat er utstedt. Som i dag vil den nasjonale tilsynsmyndigheten føre tilsyn. I Norge er det oss. I de tilfellene en virksomhet driver grensekryssende trafikk, vil de aktuelle tilsynsmyndighetene samarbeide om tilsynsvirksomheten. Gjennom den fjerde jernbanepakken fremgår det klarere enn i det gjeldende regelverket at tilsyn kan være en del av saksbehandlingen for søknader.

Samtrafikkdirektivet

EUs samtrafikkdirektiv gjennomføres i Norge gjennom en ny samtrafikkforskrift. Samtidig som den trer i kraft, vil den gjeldende samtrafikkforskriften oppheves. 

Den nye samtrafikkforskriften gir ingen nye krav til kjøretøyene, men den endrer prosessen for hvordan dere søker om å ta i bruk kjøretøy. Det er også opp til dere selv å vurdere om en endring av kjøretøyet vil innebære et krav om å søke om ny tillatelse. Alle endringer på typen av kjøretøy skal uansett registreres i ERATV, noe som  gjør at dette typeregisteret vil få en styrket rolle fremover. 

Det er også nytt at ERA nå skal forhåndsgodkjenne den tekniske løsningen i nye ERTMS-prosjekter. Denne godkjenningen skal gis før utbyggingen sendes ut på anbud. Endringen medfører ikke at allerede oppstartede ERTMS-prosjekter må søke godkjenning.

Den nye samtrafikkforskriften må også ses i sammenheng med særlig PA VA som gir veiledning om søknadsprosessen og kjøretøyforskriften. 

Vi har valgt å gjennomføre samtrafikkdirektivet gjennom to forskrifter. Bestemmelsene knyttet til meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer er fastsatt i en egen forskrift.

Sikkerhetsdirektivet

Det er vedtatt en ny sikkerhetsforskrift som vil erstatte dagens sikkerhetsstyringsforskrift når EØS-komiteens beslutning trer i kraft. Den nye forskriften er noe annerledes strukturert enn den gamle, da vi har lagt den tett opp til strukturen i EUs jernbanesikkerhetsdirektiv. Forskriften ser ved første øyekast ut til å være mer overordnet enn den gamle, men den må ses i sammenheng med kravene som følger av PA SSC og forordningen om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS). Hvordan tilsyn og intern kontroll skal gjøres er beskrevet i forordningene med felles sikkerhetsmetoder for tilsyn og overvåking. Samlet sett er kravene til sikkerhetsstyring mer detaljert enn dagens regelverk. 

I sikkerhetsforskriften er det beskrevet ansvar for den enkelte aktøren, overordnede krav til sikkerhetsstyringen, søknadsprosessen og rammene for tilsyn. Som nevnt er det fortsatt vi som er tilsynsmyndighet i Norge. 

En ting som er nytt med den fjerde jernbanepakken er at det blir krav om å bruke en sertifisert enhet med ansvar for vedlikehold (ECM) for alle jernbanekjøretøy, ikke bare godsvogner som tidligere.