Akseptable samsvarskriterier er utarbeidet

I henhold til TSI OPE 2019/73 punkt 4.4.3 er det utarbeidet akseptable samsvarskriterier jernbanevirksomhetene kan benytte.

Dette ble bestemt etter at det kom krav om at nasjonale bestemmelser må fjernes. Arbeidet ble ledet av Det europeiske jernbanebyrået (ERA). Saken er behandlet i EU-kommisjonen, og resultatet er publisert på ERAs nettside:

TSI OPE AMOC Safety of Load (Sikkerhet for last)

TSI OPE AMOC Safety of passengers (Sikkerhet for passasjerer)

TSI OPE AMOC tests checks braking (Kontroller og prøvinger før avgang, herunder bremser og kontroller under drift)

AMOC supporting guidance

AMOC skal gi veiledning til virksomhetenes prosess for sikkerhetsstyring med eksempler på standarder og erfaringer (good practice) som kan brukes for å sikre samsvar med kravene. Jernbanevirksomhetene er ansvarlige for bruken, og skal sikre at det kan identifiseres hvilken risiko en AMOC gir kontroll på.

En AMOC er frivillig å bruke.

Figuren under viser hvordan AMOC kan bidra til jernbanevirksomhetenes sikkerhetsstyring:

AMOC-figur.