SJTs innspill til Bane NORs rapportutkast om nye infrastrukturavgifter

SJT har gitt innspill om blant annet ny økonometrisk modell for beregning av avgift basert på direkte kostnad og bruk av Ramsey-metoden for beregning av påslag.

Bane NOR har presentert to rapportutkast for SJT om avgifter basert på direkte kostnader og påslag. Vi har også vurdert versjonene av rapportene som Bane NOR sendte på høring til jernbanevirksomhetene 31. august sammen med høringsversjonen av nettveiledningen for 2024.

Basert på denne informasjon har vi sendt foreløpige innspill til Bane NOR. PDF-symbol

Vi synes det er bra at Bane NOR har forbedret beregningsmetodene sine, men de må dokumentere bedre og forbedre datagrunnlaget sitt.

SJTs innspill er ingen forhåndsgodkjenning

Bane NOR har et selvstendig ansvar for å sikre at infrastrukturavgiftene som kreves inn er beregnet i samsvar med gjeldende regler. SJTs innspill er ingen forhåndsgodkjenning eller klarering av beregningsmåten og analysene Bane NOR har gjort, eller av de avgiftene Bane NOR planlegger å innføre fra 2024. Vi vil fortsatt kunne føre tilsyn med forhold som er nevnt i brevet og rapportutkastene, enten på eget initiativ eller som følge av en klage. Det følger av oppgavene vi har som markedsovervåker etter jernbaneforskriften kapittel 11.

Temaer i SJTs innspill til rapportene

SJTs innspill til rapportene tar for seg blant annet følgende temaer:

  • Ny økonometrisk modell med sporlengde som eneste tekniske variabel og geografisk differensiering
  • Utskilling av Ofotbanen fra de to andre baneområdene
  • Valg av SSBs prisindeks for drift og vedlikehold av veganlegg
  • Insentiver til jernbaneforetakene for å minimere slitasjen på infrastrukturen
  • Ny markedssegmentering og anbefalinger fra Oslo Economics
  • Ramsey-Boiteux-prising
  • Markedsdata brukt til prognoser for trafikken i 2024 og fremover
  • Påslag for segmentet «jernmalm»
  • Samarbeid med andre infrastrukturforvaltere