SJT etterlyser bedre dokumentasjon av beregningsmetode

Bane NORs forslag til nye avgifter basert på direkte kostnad bør begrunnes bedre, skriver SJT i et veiledningsbrev.

Infrastrukturforvalteren, altså Bane NOR, kan etter jernbaneforskriften § 6-1 (1) kreve inn avgifter for bruk av jernbaneinfrastrukturen for å finansiere virksomheten sin. Ifølge § 6-2 (1) skal avgiftene for bruk av tjenester i den minste tjenestepakken, samt for tilgang til jernbaneinfrastruktur som knytter sammen serviceanlegg, fastsettes til kostnaden som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten. Avgiftene skal altså være basert på direkte kostnad. Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/909 gir nærmere bestemmelser om hvordan infrastrukturforvalteren skal beregne disse direkte kostnadene.

Foreløpig har ikke Bane NOR fastsatt noen reviderte avgiftssatser. Vi er i dialog med Bane NOR og gir veiledning om avgiftsregelverket. Formålet er at avgiften blir fastsatt i tråd med avgiftsbestemmelsene.

Manglende detaljer og dokumentasjon

Bane NOR har i et brev fra juni, med en vedlagt rapport, bedt oss om veiledning i arbeidet med å revidere de direkte kostnadene. Den overordnede tilbakemeldingen vi nå har gitt i et brev til Bane NOR er at metoden ikke er beskrevet i detalj og at beregningene ikke er tilstrekkelig dokumentert.

I henhold til forordningen nevnt over kan infrastrukturforvalteren anvende tre ulike beregningsmetoder:

  • metoden som beskrives i forordningen («forordningsmetoden»)
  • godt dokumentert økonometrisk kostnadsmodellering
  • godt dokumentert teknisk kostnadsmodellering

For å kunne anvende de to sistnevnte metodene må infrastrukturforvalteren kunne godtgjøre overfor oss at beregningene kun inkluderer kostnader som følger direkte av driften av jernbanetjenestene. Dette er for å hindre at avgiften blir satt for høyt.

Forordningen åpner for å kunne kombinere beregningsmetoder hvis det gjøres slik at kravene i både jernbaneforskriften og forordningen oppfylles. Vi er usikre på om Bane NOR klarer å oppfylle de høye kravene basert på det som er beskrevet i rapporten de har sendt oss.

Stor avgiftsøkning fordrer bedre dokumentasjon

Vi har tolket Bane NORs rapport slik at forslaget til nye beregningsmetoder for avgifter for den minste tjenestepakken vil øke avgiftene totalt med 45 prosent. Med en så stor økning er problemstillingene ved metoder og beregninger desto mer relevante. Vi oppfordrer Bane NOR til å ta hensyn til de vurderinger og innspill vi har gitt i brevet. Særlig viktig er det at Bane NOR forklarer, dokumenterer og godtgjør at de planlagte avgiftene er i tråd med jernbaneforskriften og forordningen før avgiftsøkningene innføres.

Presentasjon om Bane NORs foreløpige beregninger

Christian Riis fra Oeconomica DA har vurdert Bane NORs foreløpige versjon om beregningsmetoden. Se presentasjonen. PDF-symbol