Veiledning om klager

Jernbaneforetak, søkere på infrastrukturkapasitet og andre berørte parter kan klage til Statens jernbanetilsyn (SJT) dersom de mener at de har blitt urettferdig behandlet, utsatt for forskjellsbehandling eller fått sine rettigheter krenket på andre måter.

Publisert: 04.10.2016   Endret: 19.04.2018

Klagen kan for eksempel bunne i fordeling av infrastrukturkapasitet/spor eller tilgang til serviceanlegg som terminaler, stasjoner, infrastrukturavgifter og priser på tjenester.

Klageretten er regulert i jernbaneforskriften § 11-3.

For at SJT skal kunne behandle klagen på en god måte bør den som hovedregel være skriftlig og inneholde opplysninger om hva saken gjelder. Det er viktig at klagen er godt begrunnet og at klagerens påstander og synspunkter dokumenteres i den grad det er mulig. Klagen bør inneholde:

 • En tydelig beskrivelse av hva klagen gjelder, for eksempel:
  - Jernbaneverkets tildeling av ruteleier i eller utenfor årlig ruteplan
  - tilgang til og pris på tjenester ved terminaler, stasjoner, vedlikeholdsanlegg og andre serviceanlegg
  -infrastrukturavgifter (kjøreveisavgifter)
 • Beskrivelse og dokumentasjon av de faktiske forhold i saken
  - for eksempel dokumentasjon i form av kopi av korrespondanse og eventuelle avtaler mellom de relevante partene
 • Henvisning til aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser
 • Begrunnelse for klagen og beskrivelse av eventuelle skadelige virkninger av forholdet som det klages over. Spesielt bør det gis en beskrivelse av:
  - virkninger for klageren, for eksempel om konkurransen vris til ulempe for klager
  - virkninger for sunn konkurransen i jernbanemarkedet generelt, for eksempel om konkurransen svekkes ved at aktører stenges ute eller påføres kostnadsulemper.

Før SJT kan treffe vedtak i en klagesak må vi vurdere alle sider av saken og påse at saken er så godt opplyst som mulig. Derfor vil vi gi den som klagen er rettet mot, og eventuelt andre berørte parter, anledning til å kommentere klagen. Det kan også være aktuelt å avholde møter på alle stadier i saken, inkludert før en eventuell klage sendes inn.

SJT kan be om ytterligere opplysninger inntil all relevant informasjon foreligger. Desto bedre begrunnet og dokumentert klagen er, desto kortere tid vil tilsynets klagebehandling normalt ta.

Dersom klagen gjelder grenseoverskridende transport, kan det være aktuelt for tilsynet å samarbeide og/eller utveksle opplysninger med andre markedsovervåkingsorganer.

Når SJT har foretatt sine foreløpige vurderinger, vil varsle et vedtak dersom det er aktuelt å gå videre med saken. Partene vil få anledning til å kommentere varselet før SJT treffer endelig vedtak.

Dokumenter som sendes inn i forbindelse med saken vil som hovedregel være offentlige. Fra hovedregelen om offentlighet gjelder det unntak for taushetsbelagte opplysninger (for eksempel forretningshemmeligheter).

Fant du det du lette etter?