Pandemien påvirket jernbanen mye i 2020

Den årlige markedsrapporten fra Independent Regulators Group-Rail (IRG-rail) viser at koronaviruset reduserte transporten i hele Europa.

market-monitoring-2020-figur1.png

Infrastrukturavgifter

Sammenlignet med 2019 ble det krevd inn 17 prosent mindre infrastrukturavgifter (Track Access Charges (TAC)) i Europa i 2020. Reduksjonen skyldes delvis redusert trafikk, men kan i hovedsak forklares med at innkrevingen i Nederland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Italia og Tyskland ble redusert eller at den bortfalt. Reduserte infrastrukturavgifter var et tiltak flere land innførte for å begrense virkningen av pandemien på markedene for jernbanetransport.

Infrastrukturavgiftene i Norge ble ikke redusert under pandemien, men det ble satt i gang en kompensasjonsordning for selskapene som driver med offentlig persontransport etter avtale med staten. Ordningen skulle kompensere for reduserte billettinntekter og sikre samfunnskritisk passasjertransport under pandemien.

Godstransport

Rapporten viser at frakt av både passasjerer og gods med jernbane ble redusert i stort sett hele Europa. Godstransport gikk ned med gjennomsnittlig seks prosent.

I Norge steg derimot kjørte netto tonnkilometer med to prosent sammenlignet med 2019. Netto tonnkilometer er måleenheten for transporten av ett tonn gods med jernbane, medregnet emballasje og taravekten på lastvektenheten (container, vekselflak, mv.), men fraregnet jernbanemateriellets vekt (lokomotiv og godsvogner), over en avstand på én kilometer. Det er bare avstanden på det nasjonale territoriet til medlemsstaten som rapporterer, som tas med i beregningen.

Godsoperatørene i Norge ser dermed ut til å ha økt produksjonen og hatt økt etterspørsel etter gods på jernbane, på tross av pandemien.

Persontransport

Kjørte passasjerkilometer sank med gjennomsnittlig 49 prosent i Europa, og i Norge med 51 prosent. Passasjerkilometer er måleenheten som for transporten av én passasjer med jernbane over en avstand på én kilometer. Det er bare avstanden på det nasjonale territoriet til medlemsstaten som rapporterer, som tas med i beregningen.

Nedgangen skyldes de strenge reiserestriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av koronaviruset. Restriksjonene førte til at nasjonal passasjertransport ble redusert mye, og internasjonal passasjertransport i Europa enda mer, som vist i figuren under.

market-monitoring-2020-figur2.png

Om Market Monitoring-rapporten

IRG-rail er et nettverk av uavhengige markedsovervåkere i Europa. Medlemmene deler erfaringer og utvikler felles praksis. De samarbeider også om å løse klage- og tilsynssaker som gjelder jernbanetransport over landegrensene.

Hvert år publiserer IRG-rail en rapport om jernbanemarkedene i Europa: Market Monitoring-rapporten. SJT samler inn markedsdata og sender inn opplysninger om det norske markedet både til IRG-Rail og EU-kommisjonen. Vi deltar også i arbeidet med å skrive disse rapportene. Rapporten som vi viser til her, er den tiende i rekken, og handler om 2020.

Se hele rapporten for 2020. ekstern lenke-symbol