Markedspilaren i den fjerde jernbanepakken

Det er åpnet for at alle jernbaneforetak kan starte kommersiell persontransport på nasjonale strekninger på jernbanenettet.

Endringene i markedsdelen av fjerde jernbanepakke skal bidra til at markedet for jernbanetjenester vil fungere bedre. Ved å gjøre det enklere for nye operatører å tre inn i markedene for å tilby sine tjenester, ønsker man at de reisende skal få økt valgfrihet, lavere priser og bedre kvalitet.

Aktørene kan starte kommersiell persontransport på nasjonale strekninger

At Norge slutter seg til EUs fjerde jernbanepakke innebærer at alle jernbaneforetak, både etablerte og nyetablerte, kan starte kommersiell persontransport på nasjonale strekninger på jernbanenettet. Slike nye tjenester skal først meldes til oss. Aktørene må selvsagt ha lisens og sikkerhetssertifikat, samt ruteleier, før de starter opp. 

For jernbaneforetakene betyr det at de bare kan nektes å etablere eller vesentlig utvide kommersiell persontransport hvis tjenesten vil skade den økonomiske likevekten i en offentlig tjenestekontrakt om persontransport. Det er vi som markedsovervåker som skal vurdere om den økonomiske likevekten i en slik kontrakt vil skades. Dette omtales som å gjennomføre en test av økonomisk likevekt.

Lær mer om å teste økonomisk likevekt.

Hovedregel om at Jernbanedirektoratet skal konkurranseutsette offentlige PSO-kontrakter

For Jernbanedirektoratet som kompetent innkjøpsmyndighet innebærer EUs fjerde jernbanepakke at offentlige PSO-kontrakter som hovedregel skal konkurranseutsettes. (PSO er «Public Service Obligation», forpliktelse til å yte en offentlig tjeneste.) Direktoratet kan bare tildele kontrakter direkte dersom særskilte vilkår er oppfylt. Vi skal vurdere beslutningen om å tildele kontrakten direkte hvis en part med interesse i kontrakten ber oss om det.

Nytt krav til infrastrukturforvalter – koordineringsmekanisme

EUs fjerde jernbanepakke innfører krav til at Bane NOR som infrastrukturforvalter skal etablere en koordineringsmekanisme for å sikre samordning mellom infrastrukturforvalter(e), berørte jernbaneforetak og andre søkere.

Koordineringsmekanismen skal blant annet besvare spørsmål om

  • søkeres behov i forbindelse med vedlikehold og utvikling av infrastrukturkapasitet
  • innholdet i nettveiledningen
  • betingelser for tilgang og bruk av infrastrukturen

Infrastrukturforvalter skal konsultere søkere ved langsiktig planlegging av infrastrukturarbeider

EUs fjerde jernbanepakke innfører krav til at

  • Bane NOR og eventuelt andre infrastrukturforvalteres planlegging av infrastrukturarbeider skal være gjennomsiktig og ikke-diskriminerende
  • søkere skal bli konsultert og tatt hensyn til ved langsiktig planlegging

Jernbaneforetak og andre søkere får også uttrykkelig adgang til å klage til oss hvis de mener infrastrukturforvalter forskjellsbehandler eller krenker deres interesser i spørsmål som gjelder trafikkstyring og fornyelse/vedlikehold av infrastruktur.