Veiledning om klager for jernbane

Veiledning for jernbaneforetak, søkere på infrastrukturkapasitet og andre berørte parter om muligheten til å klage.

Klagen kan for eksempel bunne i fordeling av infrastrukturkapasitet/spor eller tilgang til serviceanlegg som terminaler, stasjoner, infrastrukturavgifter og priser på tjenester.

Klageretten er regulert i jernbaneforskriften § 11-3.

For at SJT skal kunne behandle klagen på en god måte bør den som hovedregel være skriftlig og inneholde opplysninger om hva saken gjelder. Det er viktig at klagen er godt begrunnet og at klagerens påstander og synspunkter dokumenteres i den grad det er mulig. Klagen bør inneholde:

 • en tydelig beskrivelse av hva klagen gjelder, for eksempel:
  • Bane NORs tildeling av ruteleier i eller utenfor årlig ruteplan
  • tilgang til og pris på tjenester ved terminaler, stasjoner, vedlikeholdsanlegg og andre serviceanlegg
  • infrastrukturavgifter (kjøreveisavgifter)
 • en beskrivelse og dokumentasjon av de faktiske forhold i saken
  • for eksempel dokumentasjon i form av kopi av korrespondanse og eventuelle avtaler mellom de relevante partene
 • henvisning til aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser
 • begrunnelse for klagen og beskrivelse av eventuelle skadelige virkninger av forholdet som det klages over. Spesielt bør det gis en beskrivelse av:
  • virkninger for klageren, for eksempel om konkurransen vris til ulempe for klager
  • virkninger for sunn konkurransen i jernbanemarkedet generelt, for eksempel om konkurransen svekkes ved at aktører stenges ute eller påføres kostnadsulemper.

Før vi kan treffe vedtak i en klagesak må vi vurdere alle sider av saken og påse at saken er så godt opplyst som mulig. Derfor vil vi gi den som klagen er rettet mot, og eventuelt andre berørte parter, anledning til å kommentere klagen. Det kan også være aktuelt å avholde møter på alle stadier i saken, inkludert før en eventuell klage sendes inn.

Vi kan be om flere opplysninger inntil vi har all relevant informasjon. Desto bedre begrunnet og dokumentert klagen er, desto kortere tid vil klagebehandlingen vår normalt ta.

Dersom klagen gjelder grenseoverskridende transport, kan det være aktuelt for oss å samarbeide og/eller utveksle opplysninger med andre markedsovervåkingsorganer.

Når vi har gjort foreløpige vurderinger, vil vi varsle et vedtak dersom det er aktuelt å gå videre med saken. Partene vil få anledning til å kommentere varselet før vi treffer endelig vedtak.

Dokumenter som sendes inn i forbindelse med saken vil som hovedregel være offentlige. Unntak kan være taushetsbelagte opplysninger (for eksempel forretningshemmeligheter).

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde