Klage fra Green Cargo tas ikke til følge

En klage fra Green Cargo AB på avslag fra Bane NOR SF om krav på økonomisk kompensasjon tas ikke til følge av Statens jernbanetilsyn.

Green Cargo AB klaget til Statens jernbanetilsyn over manglende kompensasjon fra Bane NOR SF som følge av at bane- og byggearbeider på Alnabru godsterminal i ukene 20 til 40 i 2022 førte til redusert kapasitet på terminalen og dermed økte driftskostnader for selskapet. Bane NOR skiftet i denne perioden ut en løftekran på terminalen som blant annet medførte at flere av sporene på godsterminalen ble stengt. Green Cargo fikk som følge av dette flere skiftebevegelser og dermed også en økning i bruken av togpersonell og -materiell. Utgiftene knyttet til dette ville Green Cargo ha kompensert, noe som Bane NOR ikke var enige i.

Klagen tas ikke til følge

Vi har vurdert klagen fra Green Cargo og konkludert med at den ikke kan tas til følge. Dette skyldes at jernbaneforskriften ikke har bestemmelser som krever at infrastrukturforvalter skal eller må gi økonomisk kompensasjon til jernbaneforetak, andre søkere eller drivere av serviceanlegg i slike tilfeller. Videre mener vi at Green Cargo heller ikke hadde krav på kompensasjon etter gjeldende ytelsesordning.

For øvrig vil vi ikke gripe inn mot Bane NORs praksis om ikke å yte økonomisk kompensasjon i dette tilfellet for å motvirke en uønsket situasjon i markedene for jernbanetjenester etter jernbaneforskriften § 11-1 femte ledd. Bane NOR yter ikke kompensasjon til noen av jernbaneforetakene. Det foreligger dermed heller ingen skadelig konkurransevridning mellom togselskapene slik vi ser det i denne saken.

Les vedtaket om klagen fra Green Cargo. PDF-symbol