Bedre informasjon om markedene for jernbanetjenester

Statens jernbanetilsyn skal samle inn mer markedsdata fra aktørene i jernbanesektoren for å få bedre innblikk i hvordan markedene fungerer.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåkingsorgan for jernbanen og overvåker konkurransesituasjonen på markedene for jernbanetjenester. Formålet med markedsovervåkingen er å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. For å løse oppgavene er SJT avhengig av data om jernbanemarkedet. SJT leverer også data til IRG-Rail, en uavhengig organisasjon for markedsovervåkingsorganer. Så langt har datakildene vært sikkerhetsindikatorer, offentlig tilgjengelig statistikk og Bane NOR.

Årlig rapportering til markedsovervåkingsorganet

Høsten 2017 fikk SJT i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet. Denne rapporteringen gjøres i henhold til forordning (EU) 2015/1100.

SJT skal videreutvikle oppgaven med å overvåke markedene for jernbanetjenester og ivareta den nye oppgaven fra departementet. Derfor har SJT besluttet å gjennomføre årlige innsamlinger av markedsdata. SJT hadde et møte med de relevante aktørene i april for å få innspill til innhold i rapporteringsskjemaer. Skjemaene gjelder for henholdsvis:

  • infrastrukturforvalter
  • kompetent innkjøpsmyndighet (Jernbanedirektoratet)
  • jernbaneforetak som driver med persontransport
  • jernbaneforetak som driver med godstransport

Frister for rapportering

SJT planlegger å sende ut rapporteringsskjemaer for innsamling av markedsdata i løpet av sommeren med innleveringsfrist 10. september 2018. I disse dager sender SJT brev til virksomhetene med forslag til endelig utforming av rapporteringsskjemaene. Fristen for å gi innspill er 1. august 2018.

Presentasjon fra SJTs veiledningsmøte om innhold i rapporteringsskjemaene.