Den tredje jernbanepakken

Den tredje jernbanepakken ble vedtatt i 2007. Pakken legger til rette for å åpne det internasjonale persontransportmarkedet – det vil si persontransport som krysser landegrensene.

Publisert: 14.05.2018   Endret: 14.05.2018

Pakken omfatter et direktiv om grunnleggende rettigheter for jernbanepassasjerer. Den omfatter også en forordning om offentlig tildeling av tilskudd eller enerett for å utføre kollektivtransporttjenester, slik som for eksempel jernbanetransport.

Det såkalte lokførerdirektivet innførte harmoniserte vilkår og fremgangsmåter for sertifisering av førere i EØS. Formålet var å sikre at førere oppfyller krav til medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet, og at de har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre tog innenfor det europeiske jernbanesystemet. Direktivet tilrettelegger samtidig for et europeisk arbeidsmarked for førere, ved at førerrettighetene anerkjennes av de ulike statene.

Direktivene er tatt inn i norsk rett gjennom fordelingsforskriften, jernbaneforskriften, kollektivtransportforordningen, jernbanepassasjerrettighetsforskriften og førerforskriften.

Den såkalte «Jernbanepakke III og en halv» ble lagt fram i 2006 og skulle lette den tekniske harmoniseringen av jernbanetransport over landegrensene ytterligere. Pakken gjorde at det ble innført enklere prosedyrer for å godkjenne jernbanekjøretøy som skal krysse landegrensene.

Direktivene som regulerte samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet ble dessuten revidert og slått sammen til ett direktiv, samtrafikkdirektivet.