Overtredelsesgebyr og andre lovendringer

11. juni 2021 trådte flere endringer i jernbaneloven i kraft. Endringene er i hovedsak nødvendig forberedelse for å gjennomføre den fjerde jernbanepakken. I tillegg ble det vedtatt enkelte andre endringer. Her følger en oversikt.

Publisert: 17.06.2021 – Endret: 17.06.2021

Overtredelsesgebyr

Vi i Statens jernbanetilsyn har fått adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene i jernbaneloven med forskrifter. Dette gjelder både ved brudd på sikkerhetsbestemmelser og på virkeområdet til markedsovervåkingsorganet.

Den nye bestemmelsen i jernbaneloven § 13a innebærer at vi kan vedta at en virksomhet som har brutt jernbanelovgivningen skal betale et pengebeløp til det offentlige. Overtredelsesgebyr har mange likhetstrekk med bøter. Gebyret skal virke som en straff for lovbrudd og hindre at lovbrudd er lønnsomt. Målet er ikke å rette opp ulovlige forhold, slik det er ved bruk av tvangsmulkt. I motsetning til bøtestraff ilegges overtredelsesgebyr av forvaltningen, på jernbaneområdet av oss. Overtredelsesgebyret følger forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler. Likevel gjelder særlig strenge beviskrav, og overtredelsesgebyret vil saksbehandles særlig grundig.

Politiattest

Vi kan kreve politiattest av den som søker tillatelse til å drive jernbanevirksomhet, daglig leder og personer med sikkerhetsansvar. Regelen om dette kravet er endret for å være i samsvar med politiregisterloven. Endringen har ingen praktisk betydning for jernbanevirksomhetene.

I en endring av politiregisterloven i 2014 ble det vedtatt at det må lov- eller forskriftshjemmel til for å kunne kreve politiattest. I jernbaneloven § 6 var det imidlertid fastsatt at Samferdselsdepartementet kunne stille et slikt krav i enkeltvedtak. Dette er nå endret slik at § 6 har fått et nytt femte ledd. Der står det at det kan gis forskrift om krav til politiattest. Forskriftsbestemmelsen om krav til politiattest for søkeren eller en daglig leder og for personell som har sikkerhetsansvar, framgår som før av lisensforskriften § 8 nr. 3.

Omskriving av bestemmelsen om saksbehandlingsgebyr

Jernbaneloven § 14 om adgang til å kreve gebyr er skrevet om, slik at denne gir bedre lovgrunnlag for å kreve gebyr. Bestemmelsen er også i tråd med Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» (R-112/15). Denne lovendringen fører ikke til at det nå blir innført gebyr for tilsyn og tillatelser på jernbaneområdet. Endringen åpner for å innføre gebyr dersom Samferdselsdepartementet ønsker å beslutte dette senere.

Gjennomføring av den fjerde jernbanepakken vil føre til at noen søknader behandles i samarbeid med Det europeiske jernbanebyrået, ERA. For disse søknadene vil ERA kreve gebyr.

Omskriving av bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår

Jernbaneloven § 8d har bestemmelser om arbeidstakernes rettigheter ved konkurranse om avtale om persontransport med jernbane. Bestemmelsens omtale av leverandørers og underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår er endret for å være i samsvar med bestemmelsene i anskaffelsesloven med forskrifter. Endringen får ingen praktisk betydning for jernbanevirksomhetene. 

Endringsloven til jernbaneloven.

Proposisjonen til Stortinget, som blant annet forklarer bakgrunnen for forslagene.