EUs fjerde jernbanepakke er behandlet i Stortinget

1. juni gikk et flertall i Stortinget inn for at Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Pakken regulerer blant annet persontransport som foregår innenlands. Før vedtaket trer i kraft skal lovvedtaket bekreftes av Stortinget igjen. Dette skjer trolig neste uke.

Publisert: 02.06.2021   Endret: 02.06.2021

Vedtaket i Stortinget består av to deler: et samtykkevedtak og et lovvedtak. Det vil si at Stortinget har stemt over å

  1. innlemme to EØS-komitébeslutninger i EØS-avtalen
  2. gjennomføre lovendringene som følger av denne beslutningen

Samtykke til deltakelse i to EØS-komitebeslutninger

Flertallet i Stortinget har samtykket til deltakelse i to EØS-komitébeslutninger om å innlemme en rekke rettsakter i EØS-avtalen.

Det gjelder

  • beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og ni tilhørende rettsakter, og
  • beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. Dette er til sammen 28 rettsakter

Dette vedtaket er endelig.

Lovvedtaket må bekreftes i Stortinget

Gjennomføring i norsk rett av rettsaktene som omfattes av EØS-komitébeslutningene, krever visse endringer i jernbaneloven. Lovvedtak skal stemmes over to ganger i Stortinget. Det er ventet at lovvedtaket blir behandlet på nytt i Stortinget neste uke. Etter dette må Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn gjøre omfattende endringer i underliggende forskrifter.

Veien videre

Hvis Stortinget beslutter lovendringene, skal vedtakene sanksjoneres av Kongen i statsråd. Da er de rettskraftige i Norge. Men fremdeles er ikke EUs fjerde jernbanepakke gjeldende slik at aktørene på norsk jernbane for eksempel kan søke om tillatelse gjennom one-stop shop. Før dette skjer, må EØS-komiteen innlemme pakken i EØS-avtalen. Etter at Stortinget nå ga sitt samtykke, vil saken trolig bli behandlet i EØS-komiteen i sommer.

Dersom EUs fjerde jernbanepakke blir en del av EØS-avtalen i sommer, vil det nye regelverket gjelde for aktører på norsk jernbane. Vi vil informere nærmere om når regelverket vil tre i kraft i Norge så snart vi vet mer.