Den fjerde jernbanepakken sanksjonert av Kongen i statsråd

Stortingets vedtak 1. juni i år om å slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke ble sanksjonert av Kongen i statsråd 11. juni.

Publisert: 17.06.2021   Endret: 17.06.2021

Den fjerde jernbanepakken regulerer innenlands persontransport, og trer trolig i kraft i løpet av sommeren eller høsten.

Vedtaket Stortinget har gjort består av to deler: et samtykkevedtak og et lovvedtak. Den siste delen er behandlet to ganger. Nå som Stortingets vedtak er sanksjonert av Kongen i statsråd, er lovendringene rettskraftige i Norge.

Forordninger og direktiver som utgjør den fjerde jernbanepakken, tas inn i EØS-avtalen etter vedtak i EØS-komiteen. EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Etter behandlingen i EØS-komiteen fatter Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn vedtak om endringer i underliggende forskrifter.

Vanligvis trer endringer i kraft med én gang etter et vedtak i EØS-komiteen. Pakken trer i kraft så snart alle EFTA-landene har meldt fra til EFTA-sekretariatet at de er klare til å gjennomføre.