Søknad om tillatelse

Skal du bygge ny eller forandre en fornøyelsesinnretning? Se hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.

Publisert: 05.07.2018   Endret: 21.05.2019

Artikkelen gir en oversikt over krav til søknad om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning. For utfyllende krav, se forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning sendes til SJT på dette skjemaet. Send søknad i god tid før planlagt oppstart. Saksbehandlingstiden kan være inntil fire uker fra SJT har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon.

SJT ønsker at all dokumentasjon sendes samlet fra søkeren, og at dokumentasjon som legges ved søknaden skal være i endelig versjon. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk.
SJT kommuniserer med søkeren, ikke leverandør og andre parter. Søkeren kan likevel ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med SJT.

Innhold i søknaden

Her er krav som følger av forskrift til innhold i søknaden. I parentes står henvisning til paragraf i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Søknaden skal inneholde:

 1. Beskrivelse og teknisk tegning/bilder for å identifisere innretningen.
 2. Dokumentasjon som viser et akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette kan gjøres ved å oppfylle et av punktene under:
  • Dokumentasjon som viser at innretningen er konstruert og drevet i henhold til anerkjent standard (§2-12)
  • Dokumentasjon som viser at innretningen holder et sikkerhetsnivå som i anerkjent standard (§2-12)
  • Dokumentasjon som viser at innretningen tidligere har blitt ansett for å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette betinger at underlag for opprinnelig tillatelse kan fremlegges, samt dokumentasjon av forsvarlig drift og vedlikehold, og at det ikke er gjort endringer på innretningen etter opprinnelig godkjenning (§2-12)
  • Dokumentasjon som viser at innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til standard (f eks prEN) (§2-12)
 3. Driftsrutiner, herunder:
  • Dokumentasjon som viser at det føres nødvendig kontroll med at innretningen er i driftssikker stand og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal før bruk (§3-5)
  • Dokumentasjon som viser at det føres nødvendig kontroll med innretningen under drift (§3-5)
  • Dokumentasjon som viser at det føres nødvendig kontroll med at alle har forlatt innretningen når driften avsluttes (§3-5)
 4. Vedlikeholdsrutiner. Her skal leverandørens beskrivelse av vedlikehold følges. Dersom det ikke foreligger en slik beskrivelse fra leverandøren, skal det foreligge beskrivelse for å gjennomføre daglige, ukentlige og årlige kontroller
 5. Kopi av leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold. Denne skal foreligge på norsk, svensk eller dansk (§4-1)
 6. Dokumentasjon som viser forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten
 7. For nye innretninger: Kopi av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (§2-10)

  Ved endring av eksisterende innretning: Kopi av oppdateringer i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (§2-10)

Det skal tydelig framgå av dokumentasjonen hvilket dokument som svarer ut dokumentasjonskravene 1 til 7 med underpunkter.

Etter at søknaden er mottatt

SJT vurderer den mottatte søknaden og ber eventuelt om supplerende informasjon fra søkeren. SJT vurderer også behov for befaring av fornøyelsesinnretningen før tillatelse gis. Befaringen kan typisk handle om hvor kompleks innretningen er, og hvordan den er plassert. En befaring vil ikke endre kravene til virksomheten om å dokumentere sikker installasjon og drift (punkt 1-6 ovenfor).

Søker får svar på søknaden fra SJT innen fire uker etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Obs! Merk at noe dokumentasjon først vil kunne foreligge når fornøyelsesinnretningen er ferdig bygd og verifisert. Saksbehandlingen kan starte før slik dokumentasjon foreligger. Søkeren må bare tydelig merke hvilken dokumentasjon som ikke kan eller vil foreligge før fornøyelsesinnretningen er ferdig eller nesten ferdig bygd. Dette kan også gjelde forsikring og sikkerhetsstillelse. «Sluttbehandlingen» kan skje raskt hvis dokumentasjonen ikke påvirker helhetsvurderingen eller krever særlig saksbehandling.

Fant du det du lette etter?