Søknad om tillatelse

Skal du bygge ny eller forandre en fornøyelsesinnretning? Se hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.

Publisert: 05.07.2018   Endret: 12.03.2020

Artikkelen gir en oversikt over krav til søknad om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning. Forskrift om fornøyelsesinnretninger viser utfyllende krav.

Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning sendes til Statens jernbanetilsyn (SJT) på dette skjemaet. Send søknad i god tid før planlagt oppstart. Saksbehandlingstiden kan være inntil fire uker fra SJT har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon.

SJT ønsker at all dokumentasjon sendes samlet fra søkeren, og at dokumentasjon som legges ved søknaden skal være i endelig versjon. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk.

SJT kommuniserer med søkeren, ikke leverandører og andre parter. Søkeren kan likevel ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med SJT.

Innhold i søknaden

1 Bilder/tegninger som tydelig identifiserer innretningen, samt målsatt arrangementsplan.

2 Utdrag fra sikkerhetsstyringssystemet som viser at virksomheten har oversikt over og kontroll på risiko, drift og vedlikehold av innretningen.

Veiledning:

Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at forskriftskravene er oppfylt, og at virksomheten har på plass et system som sørger for en tilfredsstillende sikkerhet. Generelt skal sikkerhetsstyringssystemet være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten. Systemet skal også inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten. Dette kan blant annet være driftsrutiner, vedlikeholdsrutiner, risikovurderinger og andre dokumenter som er knyttet til innretningen.

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst inneholde:

A. Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Veiledning:

SJT vil se at det finnes rutiner for løpende risikovurdering av aktiviteten, og at virksomheten har et system for å identifisere, forebygge og reagere på farer knyttet til aktiviteten.

B. Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.

Veiledning:

SJT forventer at bestemmelsene inneholder beskrivelser som sier at leverandørens anvisninger for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold benyttes. Bestemmelsene og anvisningene skal finnes på skandinavisk.

Dersom det ikke foreligger beskrivelser fra leverandør, skal det foreligge rutiner for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold som er i tråd med forskriften. SJT forventer at den sikkerhetsmessige risikoen knyttet til ikke å ha leverandørens beskrivelser av forhold nevnt i avsnittet over, er identifisert og fulgt opp.

C. Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til førstehjelp og redningspersonell.

Veiledning:

SJT forventer at virksomheten har vurdert hvilket personale (hvilke roller) som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på innretningen. Det skal sendes inn en oversikt over disse rollene, samt tydelige krav til kompetanse for de ulike rollene. Eksempler på roller kan være driftsleder, operatører, vedlikeholdspersonell, vakter, assistenter og/eller redningspersonell.

D. Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, inkludert instrukser for driftsleder og annet operativt personell.

Veiledning:

SJT forventer at det finnes en beskrivelse og/eller et organisasjonskart for større virksomheter. I tillegg skal det sendes inn instrukser for rollene, inkludert driftsleder. Beskriv hvilken myndighet driftsleder har til å treffe nødvendige tiltak, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd.

E. Beredskapsplan for nødsituasjoner.

Planen skal minst inneholde:

      1. varslingsliste (intern og ekstern varsling)
      2. oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av utstyret
      3. detaljert redningsplan og rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser med evaluering og oppfølging (for innretninger hvor det er relevant)

Veiledning:

SJT forventer at det finnes en varslingsliste for intern og ekstern varsling. Dette kan være telefonnummer til driftsleder, redningspersonell, relevante nødetater, etc. Det skal også finnes en oversikt over utstyr for førstehjelp og redning som er utplassert for å benyttes ved en nødsituasjon i innretningen. Det skal også foreligge en detaljert redningsplan, samt rutiner for planlegging og gjennomføring av redningsøvelser. De nevnte dokumentene skal sendes inn. SJT ber også om at kopi av dokumentasjon for siste redningsøvelse med tilhørende evaluering sendes inn.

F. For innretninger hvor det er relevant, skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer innen rimelig tid.

Veiledning:

SJT forventer at det er beskrevet hvilket redningsutstyr som benyttes for å evakuere passasjerer dersom en slik teknikk brukes.

G. Rutiner for å registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.

Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt å undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

Veiledning:

SJT forventer at rutinene inneholder umiddelbare tiltak som iverksettes etter slike hendelser, samt rutiner for å undersøke årsak og fatte tiltak for å hindre gjentakelse. Det skal også være definert hvem som er ansvarlig for å registrere, følge opp og lukke hendelser. Rutinene bør vise at virksomheten skal rapportere skriftlig til SJT om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Tidskravet for å sende inn rapport til SJT er så snart som mulig og senest innen 72 timer for ulykke og alvorlige hendelser. Tidskravet til å rapportere hendelse til SJT er innen 8 dager.

3 Kopi av dokumentasjon som viser at innretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Det finnes flere muligheter for å sannsynliggjøre sikkerhetsnivået til en innretning.

Veiledning:

Den enkleste måten å dokumentere at fornøyelsesinnretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå, er å dokumentere at innretningen er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent relevant standard. Da vil innretningen anses å ha akseptabel sikkerhet, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser.

A. Virksomheten kan dokumentere at sikkerhetsnivået er likt eller bedre enn som i anerkjent standard innretningen skal vurderes opp mot.

Veiledning:

Virksomheten kan sende inn kopi av inspeksjonsrapport som bekrefter at sikkerhetsnivået er likt eller bedre enn som i anerkjent standard den skal vurderes opp mot. Dette kan for eksempel være NS-EN 13814:2019. Fremgangsmåte og innhold i inspeksjonen skal følge kravene i relevant standard. Hvis en konkret fornøyelsesinnretning har risikoaspekter som ikke er inkludert i den aktuelle standarden, må aspektene vurderes særskilt. En slik vurdering skal dokumenteres, og risikovurderingene skal gjennomføres etter anerkjent standard.

B. Virksomheten kan dokumentere at innretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som i anerkjent standard.

Veiledning:

Dersom innretningen ikke kan oppfylle kravene i anerkjent standard (for eksempel på grunn av alder), og det derfor er gjort kompenserende sikkerhetsmessige tiltak, kan virksomheten innhente en vurdering fra et uavhengig inspeksjonsorgan. For at sikkerhetsnivået skal dokumenteres på denne måten, skal det foreligge en bekreftelse på at sikkerhetsnivået er tilsvarende eller bedre enn som i den anerkjente standarden innretningen skal vurderes opp mot. Fremgangsmåte og innhold i den uavhengige inspeksjonen skal følge denne standarden. Rapporten skal vise at sikkerhetsnivået er akseptabelt og fra-til-dato som er gyldig.

C. Virksomheten kan dokumentere at innretningen tidligere har blitt ansett for å ha akseptabel sikkerhet.

Veiledning:

Virksomheten kan dokumentere tidligere sikkerhetsmessig godkjenning fra SJT i tillegg til for eksempel utført vedlikehold med kopi av hovedrevisjon, siste års inspeksjonsrapport og/eller nyere tilstandsrapport. Dokumentasjonen som opprinnelig lå til grunn for godkjenningen, skal også sendes inn.

D. Virksomheten kan dokumentere at innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til internasjonal standard.

Veiledning:

Ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til denne måten å sannsynliggjøre sikkerhetsnivået på.

4 Kopi av leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold dersom dette finnes.

Disse dokumentene skal foreligge på skandinavisk.

Veiledning:

Dersom det ikke foreligger beskrivelse fra leverandøren (for eksempel på grunn av høy alder på innretningen), skal rutiner for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold være dokumentert via sikkerhetsstyringssystemet.

5 Kopi av dokumentasjon som viser at virksomheten har forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten.

Veiledning:

Forsikring og sikkerhetsstillelse er to ulike ting. Begge må dokumenteres. SJT forventer å få en uttrykkelig bekreftelse fra forsikringsselskapet på at forsikringen dekker det objektive erstatningsansvaret etter tivoliloven § 8. Sikkerhetsstiller leverer bekreftelse på sikkerhetsstillelse på elektronisk skjema. Bekreftelsene skal inkludere virksomhetens navn og organisasjonsnummer.

Etter at søknaden er mottatt

SJT vurderer den mottatte søknaden og ber eventuelt om supplerende informasjon fra søkeren. SJT vurderer også behov for befaring av fornøyelsesinnretningen før tillatelse gis. Befaringen kan typisk handle om hvor kompleks innretningen er, og hvordan den er plassert. En befaring vil ikke endre kravene til virksomheten om å dokumentere sikker installasjon og drift (punkt 1-5 ovenfor).

Søker får svar på søknaden fra SJT innen fire uker etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Obs! Merk at noe dokumentasjon først vil kunne foreligge når fornøyelsesinnretningen er ferdig bygd. Saksbehandlingen kan starte før slik dokumentasjon foreligger. Søkeren må bare tydelig merke hvilken dokumentasjon som ikke kan eller vil foreligge før fornøyelsesinnretningen er ferdig bygd eller nesten ferdig bygd. Dette kan også gjelde forsikring og sikkerhetsstillelse. «Sluttbehandlingen» kan skje raskt hvis dokumentasjonen ikke påvirker helhetsvurderingen eller krever særlig saksbehandling.

Fant du det du lette etter?